Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2008

2008-04-07 Bildreportage i en publikation

Skatterättsnämnden

Punktskatt – Reklamskatt

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 april 2008

Skatteplikt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL, föreligger inte för de med ansökan avsedda bildreportagen. X AB har rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL för annonser i den med ansökan avsedda publikationen.

Redovisningsperioder under tiden dec 2006–nov 2009

Nedanstående text har hämtats från Skatterättsnämndens hemsida (www.skatterattsnamnden.se). Referatet avser endast den del av förhandsbeskedet som avser reklamskatt.

Förhandsbesked

Reklamskatt Skatteplikt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL, föreligger inte för de med ansökan avsedda bildreportagen. X AB har rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL för annonser i den med ansökan avsedda publikationen.

Motivering

Sökandebolaget avser att ge ut en publikation .... vars innehåll och utseende uppges motsvara den specialutgåva ... som bifogats ansökan. Publikationen kommer att utges 12 gånger per år.

Sökandebolaget vill få klarlagt om bildreportagen ..... i publikationen ska betraktas som redaktionell text i mervärdesskattehänseende och en omsättning av den därför ska beskattas med 6 procent av beskattningsunderlaget. Sökandebolaget vill vidare få besvarat om bildreportagen är att betrakta som redaktionella texter eller skattepliktiga annonser i reklamskattehänseende. Sökandebolaget frågar slutligen om det är berättigat till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL.”

”Reklamskatt

Skatteplikt

Skatteplikt föreligger med vissa här ej aktuella undantag för annons som avser reklam och för annons för vilken vederlag utgår (3 § RSL). Med annons avses särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme i trycksaken som tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam (1 § andra stycket 3 RSL). Med reklam avses meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst (1 § andra stycket 2 RSL).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Sökandebolaget tar på eget initiativ in de aktuella bildreportagen i sin publikation och förfogar själv över innehållet i dem. Det utrymme i publikationen som tas i anspråk genom reportagen är således inte upplåtet för någon annan än utgivaren. Inte heller tas genom bildreportagen utrymme i anspråk av utgivaren för egen reklam. Vid sådant förhållande utgör bildreportagen inte annonser såsom begreppet definieras i 1 § andra stycket 3 RSL. Skatteplikt enligt 3 § RSL aktualiseras därmed inte. Inte heller på någon annan grund föreligger skatteplikt enligt RSL för de aktuella bildreportagen.

Återbetalning

Enligt 24 § första stycket RSL i dess lydelse före den 1 januari 2008 ska till en skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser i en självständig periodisk publikation, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress, reklamskatten återbetalas, dock med vissa begränsningar i förhållande till annonsomsättningen. Enligt första stycket anvisningarna till 24 § är en skattskyldig som bl.a. ger ut annonsblad inte berättigad till återbetalning av reklamskatt. Med annonsblad avses enligt andra stycket periodisk publikation som innehåller annonser och som till övervägande del tillhandahålls gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt.

Den 1 januari 2008 trädde nya bestämmelser i kraft i fråga om bl.a. rätten till återbetalning av reklamskatt (SFS 2007:1167). Bestämmelserna tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007.

I 24 § första stycket RSL i dess nya lydelse har kravet på att en publikation ska utgöra dagspress, populärpress eller fackpress för rätt till återbetalning av reklamskatten slopats. Även anvisningen i fråga om annonsblad har upphört att gälla. En bestämmelse av motsvarande innebörd som den i första stycket av anvisningen har i stället förts till 24 § som ett andra stycke. I en ny bestämmelse i 1 § andra stycket 6 RSL definieras annonsblad, som en trycksak som inte är att anse som en reklamtrycksak och som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller har ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Den aktuella publikationen vänder sig till en bred läsekrets och har främst ett underhållande syfte. Med hänsyn härtill och till att den till väsentlig del innehåller redaktionellt material i form av bildreportage och endast till en mindre del meddelanden om köp och försäljningar i form av annonser bör publikationen hänföras till populärpress i den mening som avses i 24 § RSL i paragrafens lydelse före den 1 januari 2008 (jfr RÅ 2000 not. 150). Sökandebolaget har därmed rätt till återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen för tid före den 1 januari 2007.

Det redaktionella innehållet i publikationen förutsätts .... sakna samband med dem som annonserar (jfr prop. 2007/08:18 s.14 f . ) och är i enlighet med vad som anförts ovan inte obetydligt. Publikationen är därmed inte att anse som ett annonsblad i den mening som avses i 1 § andra stycket 6 RSL i dess lydelse den 1 januari 2008. Sökandebolaget har därmed rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL för annonser i publikationen även för tid fr.o.m. den 1 januari 2007.”

Kommentar:

Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...