Innehåll

Meddelade prövningstillstånd 2008

2008-04-17 Meddelade prövningstillstånd

Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd;

Saken: Arbetsgivaravgifter. Fråga om värdet av måltider som personal i ett hem för vård och boende (s.k. HVB-hem) intar tillsammans med boende som är placerade på hemmet ska tas upp som en skattepliktig förmån och därmed ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. RR:s mål nr 5088-5089-07; KRNG 2107-2108-06

Klagande: AB X

Lagrum: 61 kap. 3 och 18 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980)

Saken: Fråga om tillämpning av reglerna om s.k. marginalbeskattning i samband med förvärv av begagnade motorfordon från ett annat EG-land RR:s mål nr 4451-07 och 44454-07; KRNJ 207-208-07

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 3 kap.30 f§ och9 akap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)

Saken: Fråga om tillämpning av reglerna om s.k. marginalbeskattning i samband med förvärv av begagnade motorfordon från ett annat EG-land i mål om efterbeskattning av mervärdesskatt RR:s mål nr 622-07; KRNG 5943-05

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 3 kap.30 f§ och9 akap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%