Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2008

2008-04-24 Lundinregeln

Skatterättsnämnden

Inkomstskatt – Näring

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 24 april 2008

Utdelning från ett förvärvat företag med rörelsedrivande dotterföretag har inte ansetts skattepliktig enligt den s.k. Lundinregeln för det förvärvande företaget som inte bedriver egen verksamhet.

Taxeringsår 2009–2010

Skatterättsnämnden lämnade följande

”Förhandsbesked

(avser samtliga frågor)

Utdelning som Nyab kan komma att få från X AB efter det att Nyab förvärvat aktierna i X AB skall inte tas upp som intäkt.

Motivering

Som förutsättning för förhandsbeskedet gäller i huvudsak följande. X AB ägs av sökandena. Bolaget är moderbolag i en koncern som innehåller ett antal dotterbolag, såväl rörelsedrivande som vilande. Sökandena har för avsikt att bilda ett nytt moderbolag till koncernen, Nyab, med samma ägarförhållande som i X AB. De planerar därefter att överlåta sina aktier i X AB till Nyab. I X AB finns utdelningsbara medel. Avsikten är att dessa medel ska delas ut till Nyab när detta bolag har förvärvat aktierna i X AB. När så har skett kommer koncernen att omstruktureras genom koncerninterna överlåtelser.

Omstruktureringen får till följd att Nyab kommer att äga vissa koncernbolag direkt istället för indirekt via X AB. Sökanden vill veta om den planerade utdelningen kommer att bli skattefri för Nyab (fråga 1). Vidare frågas om svaret på den första frågan påverkas av om vissa av de rörelsedrivande bolagen avyttras till Nyab före eller efter utdelningen (fråga 2) och om det har någon betydelse att de icke rörelsedrivande bolagen avyttras till Nyab (fråga 3).

Avgörande för besvarandet av frågorna är om den s.k. Lundinregeln i 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämplig på utdelning från X AB till Nyab. Parterna är ense om att regeln inte är tillämplig.

Lundinregeln, som enligt sin rubrik avser utdelning av förvärvade vinstmedel lyder, såvitt nu är ifråga, som följer: Om ett företag förvärvar andelar i ett annat företag och det inte är uppenbart att det förvärvande företaget får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet, ska det ta upp utdelning av sådana medel som fanns hos det utdelande företaget vid förvärvet och som inte motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats hos det utdelande företaget.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Nämnden, som utgår från att den verksamhet som bedrivs av vissa av dotterbolagen kommer att bedrivas vidare inom koncernen efter det att Nyab förvärvat aktierna i X AB, finner att Nyab genom förvärvet får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet (jfr RÅ 1988 ref. 48). Lundinregeln är därför inte tillämplig på den ifrågavarande utdelningen. Med hänsyn härtill och till att övriga villkor för skattefrihet är uppfyllda skall förhandsbesked ges med denna innebörd.”

Kommentar:

Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%