Innehåll

Meddelade prövningstillstånd 2008

2008-05-21 Meddelade prövningstillstånd

Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd;

Saken: Fråga om avdrag för kapitalförlust vid omvandling av fordran till ovillkorat aktieägartillskott (två mål) RR mål nr 4338-07 samt 4730-4731-06; KRNG 318-06 resp. KRNJ 4223-4224-05

Klagande: Skatteverket resp. den skattskyldige

Lagrum: 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken: Fråga om skattkonsekvenser vid återbetalning av villkorat aktieägartillskott till annan än tillskottsgivaren när denne förvärvat rätten till återbetalning för köpeskilling under tillskottets nominella belopp. Även fråga om tillämpning av skatteflyktslagen (två mål). RR mål nr 2646-07 samt 3200-07; KRNS 2267-03 resp. KRNS 7590-05

Klagande: Skatteverket resp. den skattskyldige

Lagrum: 42 kap. 1 § första stycket och 57 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) samt 2 och 3 §§ lagen (1995:575) mot skatteflykt

Saken: Inkomsttaxering 2000. Fråga om ett noterat aktiebolag som är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande har rätt till avdrag för konsultkostnader som uppkommit i samband därmed. (2 mål) RR mål nr 609-06; KRNS 3916-03 resp. 7053-06; KRNS 1850-03

Klagande: Den skattskyldige (det först nämnda målet) resp. Skatteverket (det sist nämnda målet)

Lagrum: 20 och 23 §§ kommunalskattelagen (1928:370) och 2 § 16 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Saken: Inkomsttaxering 2002. Fråga om ett noterat aktiebolag som är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande har rätt till avdrag för konsultkostnader som uppkommit i samband därmed. RR mål nr 7056-06; KRNS 3670-05

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 16 kap. 1 och 8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken: Inkomsttaxering (eftertaxering) samt skattetillägg. Fråga om vinst vid försäljning av aktier ska beskattas i inkomstslaget tjänst. RR mål nr 1555--1556-08; KRNG 4844--4845-07

Klagande: Skatteverket

Lagrum: 10 kap. 1 och 8 §§, 11 kap. 1 § samt 41 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken: Inkomsttaxering (eftertaxering) samt skattetillägg. Fråga om vinst vid försäljning av aktier ska beskattas i inkomstslaget tjänst. RR mål nr 1019--1022-08; KRNS 895-06, 897-898-06, 900-06

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 31 §, 32 § 1 mom. och 41 § kommunalskattelagen (1928:370), 3 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt samt 10 kap. 1 och 8 §§, 11 kap. 1 § samt 41 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken: Inkomsttaxering 2003. Fråga om uttagsbeskattning av personalstiftelse dels för uthyrning av semesterbostäder mot ersättning som understiger marknadsvärdet, dels för tid då semesterbostäder stått outhyrda – och i så fall om stiftelsen kan medges avdrag som för lönekostnad med ett belopp motsvarande intäkten samt för sociala avgifter. RR mål nr 4325-06; KRNS 7307-05

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 16 kap. 1 § samt 22 kap. 3, 4 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken: Inkomsttaxering 2001. Fråga om uttagsbeskattning av dotterbolag för räntefritt lån till moderbolag. RR mål nr 3435-06; KRNJ 2146-05

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: Punkt1 aav anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370), jfr numera 22 kap. 2-4 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken: Inkomsttaxering 2001. Fråga om moderbolag, om dotterbolag uttagsbeskattas för räntefritt lån till moderbolaget, kan få avdrag som för räntekostnad med motsvarande belopp. RR mål nr 3434-06; KRNJ 2144-05

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 20 och 23 §§ kommunalskattelagen (1928:370), jfr 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...