Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-05-26 Avdrag för kostnader för att söka arbete

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 3797-06

Arbetslös utgifter för att söka arbete har ansetts avdragsgilla i inkomstslaget tjänst.

Inkomsttaxering 2003

B var under perioden januari – augusti 2002 arbetslös och erhöll arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassan med 112 500 kr. I sin deklaration för taxeringsåret 2003 yrkade B avdrag för utgifter för att söka arbete avseende resor, telefon och Internet med sammanlagt 5 880 kr.

Skatteverket vägrade det yrkade avdraget med motiveringen att avdrag endast kan medges för kostnader som är nödvändiga för fullgörande av tjänst. Eftersom kostnaderna i B:s fall avsåg utgifter som uppkommit i samband med anskaffande och sökande av tjänst kan avdrag inte medges.

B överklagade Skatteverkets beslut till Länsrätten och anförde att enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring är det ett krav för att få ersättning att man aktivt söker arbete. Arbetssökandet är förknippat med kostnader för bl.a. telefon och resor. Eftersom utgifterna är en förutsättning för att erhålla ersättning bör avdrag medges.

Länsrätten avslog överklagandet med motiveringen att sambandet mellan inkomsten och utgiften brister och att rätt till avdrag för anskaffande av förvärvskälla inte föreligger.

B överklagade till Kammarrätten som avslog besvären och fastställde länsrättens dom. B fullföljde sin talan i Regeringsrätten som biföll överklagandet och anförde:

”Arbetslöshetsersättning ska, enligt 11 kap. 1 § IL jämförd med 36 § i samma kapitel, tas upp som inkomst av tjänst. En förutsättning för rätt till arbetslöshetsersättning är, enligt 9 § första stycket 5 ALF, att den enskilde aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. Den arbetssökande måste hela tiden medverka i försöken att finna ett nytt arbete och aktivt söka de lediga arbeten som finns på arbetsmarknaden för att ta sig ur sin arbetslöshet (prop. 1999/2000:98 s. 50–51). Rätten till ersättning upphör när den angivna förutsättningen för ersättning brister.

Med hänsyn till de krav som enligt ALF ställs på en arbetslös för att denne ska ha rätt till ersättning är enligt Regeringsrättens mening de kostnader B haft för att söka arbete avdragsgilla utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i den mening som avses i 12 kap. 1 § första stycket IL, jfr RÅ 1994 ref. 4.

Den som yrkar avdrag för utgifter av ifrågavarande slag ska styrka såväl vad utgifterna avser som storleken av dem. I målet har inte ifrågasatts att det av B yrkade avdraget avser utgifter för att söka arbete. Skatteverket har heller inte invänt mot beloppens storlek. B får därför anses berättigad till avdrag med yrkade 5 880 kr.”

Två regeringsråd var skiljaktiga och anförde att utgifterna för att söka arbete inte utgjorde sådana kostnader för vilka avdrag medges enligt bestämmelserna i 12 kap. 1 § första stycket IL.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%