Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-05-29 Enkelt bolag, undantag från skatteplikt

Regeringsrätten

Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr: 4257-07

Avtal som betecknats som avtal om enkelt bolag ansågs av Skatterättsnämnden utgöra ett avtal om att tillhandhålla skattepliktiga tjänster. Regeringsrätten ansåg att underlaget inte var ägnat för en prövning av om transaktionerna, för det fall omsättning ansågs föreligga, omfattas av något undantag från skatteplikt. Regeringsrätten ansåg att frågan, med hänsyn till hur den formulerats, inte borde ha besvarats och undanröjde förhandsbeskedet och avvisade ansökan

Redovisningsperioderna december 2006 – november 2009

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2007-06-01 att avtal, benämnda avtal om enkelt bolag, som bolaget ingått med fondkommissionärer om att förmedla s.k. strukturerade produkter innebar att bolaget mot ersättning tillhandahöll skattepliktiga tjänster. Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll 16/07. För de närmare omständigheterna hänvisas till referatet. Länk till dokumentet.

”YRKANDE M.M.

X AB yrkar att Regeringsrätten ska ändra förhandsbeskedet så att frågan besvaras nekande. Till stöd för sin talan vidhåller bolaget att dess vinstandel enligt de aktuella avtalen inte utgör omsättning i mervärdesskattehänseende. För det fall Regeringsrätten gör bedömningen att vinstandelen utgör ersättning för tillhandahållande av tjänst anför bolaget att ersättningen avser sådan värdepappersförmedling som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Bolaget åberopar EG-domstolens dom i mål C-453/05 Volker Ludwig och anför att domen innebär en utvidgning av tillämpningsområdet för det nämnda undantaget.

Skatteverket vidhåller att transaktionerna utgör omsättning men anser att EG-domstolens dom kan innebära en sådan utvidgning av förmedlingsbegreppet i förhållande till Regeringsrättens praxis att tjänsterna eventuellt kan anses omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 9 § tredje stycket 1 ML.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

I ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden ställde bolaget frågan om dess aktiviteter inom ramen för bolagsavtalen medför skattskyldighet till mervärdesskatt. Regeringsrätten konstaterar att besvarandet av denna fråga nödvändiggör ställningstaganden i flera rättsfrågor. Bolagets ansökan om förhandsbesked inriktades på att ge underlag för en bedömning av endast en av dessa frågor, nämligen om transaktionerna utgör omsättning. Skatterättsnämnden slog i förhandsbeskedet fast att transaktionerna utgör omsättning och att denna omsättning är skattepliktig. Regeringsrätten finner att det i målet tillgängliga underlaget inte är ägnat för en prövning av om transaktionerna, för det fall omsättning anses föreligga, omfattas av något undantag från skatteplikt. Med hänsyn till hur frågan formulerats borde den därför inte ha besvarats av nämnden.

På grund av det anförda ska förhandsbeskedet undanröjas och ansökan avvisas.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökan.”

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%