Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-06-16 Underprisöverlåtelse; Tjänstebeskattning

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Näring, Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 4764-07

Ett aktiebolag överlåter till underpris aktierna i ett dotterbolag till ett bolag som delvis ägs av en anställd i dotterbolaget. Fråga om överlåtelsen ska medföra beskattning hos den anställde. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet.

Taxeringsår 2007–2010

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 6 juli 2007 har refererats i rättsfallssammanställning nr 19 2007.

Skatteverket yrkade att den anställde skulle beskattas i inkomstslaget tjänst för den del av underpriset på aktierna i det överlåtna dotterbolaget som belöpte på hans aktier i det förvärvande bolaget.

Regeringsrätten uttalar följande:

”SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

För att den i målet aktuella bestämmelsen i 23 kap. 11 § IL ska bli tillämplig krävs att den ifrågavarande överlåtelsen är en underprisöverlåtelse enligt 3 § samma kapitel. Om underpriset motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidovederlag kan emellertid en underprisöverlåtelse inte anses föreligga (jfr SOU 2005:99 s. 119).

De faktiska förhållanden som ska ligga till grund för transaktionerna i förevarande mål är inte närmare redovisade i ingivna handlingar. Tillräckligt underlag för att avgöra om en underprisöverlåtelse föreligger finns därmed inte. Med hänsyn härtill borde något förhandsbesked inte ha lämnats.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen om förhandsbesked.”

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%