Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten 2008

2008-06-24 Tobaksskatt; leverans av snus till frilager i annat EG-land

Regeringsrätten

Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr: 2198-05

Avdrag kan medges enligt 32 § första stycket 4 LTS för skatt på snus som levereras till frilager i annat EG-land.

Redovisningsperioden april 2002

Riksskatteverket medgav inte bolaget avdrag för skatt på snus som förts till frilager i annat EG-land.

Länsrätten avslog bolagets överklagande och gjorde följande bedömning.

”Frågan i målet gäller om 32 § första stycket p. 4 LTS omfattar annan än svensk frizon eller svenskt frilager. Länsrätten konstaterar därvid att lagtextens ordalydelse i och för sig inte medför någon begränsning till svensk frizon eller svenskt frilager. Av förarbetena (prop. 1994/95:56 s. 104) framgår emellertid att 32 § första stycket p.4 LTS ansågs motsvara den tidigare lagstiftningens, lag (1961:394) om tobaksskatt, 7 § c) som stadgade att avdrag fick göras i deklaration för skatt på vara som ´av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,´. Med hänsyn till att den tidigare lagstiftningen talar om ´svensk frihamn´ och då enligt förarbetena någon ändring inte synes ha varit avsedd med den nya lagstiftningen eller föranledd av gemenskapsrätten talar övervägande skäl för att lagrummet är begränsat till svensk frizon eller svenskt frilager. Länsrätten instämmer därför i Riksskatteverkets bedömning i det överklagade beslutet och överklagandet skall därför inte bifallas.”

Kammarrätten anslöt sig till länsrättens bedömning och avslog bolagets överklagande.

Regeringsrätten förklarade, med ändring av kammarrättens dom, att bolaget skulle medges avdrag och gjorde följande bedömning.

---

Eftersom avdragsrätten i lagtexten inte uttryckligen begränsas till att avse fall då skattepliktiga varor förts till ett svenskt frilager kan bestämmelsen inte enbart med stöd av förarbetsuttalandena tolkas så som underinstanserna gjort. De aktuella förarbetsuttalandena ger enligt Regeringsrättens mening inte heller något klart stöd för en sådan tolkning utan bör ses mot bakgrund av Sveriges medlemskap i EU och att innebörden av begreppet export därmed ändrades.

Den svenska regleringen i LTS gällande snus är utformad enligt en nationell modell och utifrån speciella förhållanden. Eftersom avdragsrätten i 32 § även gäller för skatt på punktskattepliktiga varor som omfattas av cirkulationsdirektivet är direktivets bestämmelser ändå av intresse. Det finns emellertid i cirkulationsdirektivet inget som talar för att medlemsstaterna skulle ges en rätt att tidigarelägga avdragsrätten, för att uppnå syftena med cirkulationsdirektivet, endast i de fall då skattepliktiga varor förs till ett frilager i den egna medlemsstaten. Det kan dessutom enligt Regeringsrättens uppfattning ifrågasättas om det står i överensstämmelse med gemenskapsrätten att förflyttning av varor till frilager inom Sverige gynnas skattemässigt.

Enligt Regeringsrättens mening saknas således stöd för ståndpunkten att ett frilager måste vara beläget i Sverige för att avdrag ska kunna medges enligt 32 § första stycket 4 LTS. Mot bakgrund härav och då det av utredningen i målet inte heller i övrigt framkommit några skäl för att inte medge bolagets yrkande, ska bolagets överklagande bifallas.”

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%