Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2008-11-05 Förlust enkronasförsäljning

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 4041-06

Avdrag har medgetts för förlust på regressfordran som sålts för en krona flera år efter det att bolaget upplösts efter en konkurs.

Regeringsrättens dom den 5 november 2008

Inkomsttaxeringen 2003

Ett bolag försattes i konkurs i december 1993. Aktieägaren i bolaget infriade sitt borgensåtagande i slutet av år 1994 och fick då en regressfordran på bolaget. Konkursen avslutades utan överskott den 6 mars 1997 och bolaget upphörde då att existera. Aktieägaren sålde sin regressfordran för 1 kr den 20 december 2002, dvs. vid en tidpunkt då bolaget inte längre fanns.

Kammarrätten GBG anförde följande: Den omständigheten att bolaget upplösts genom konkurs innebär visserligen att bolaget inte är rättskapabelt i den meningen att bolaget saknar möjlighet att grundlägga nya rättigheter och skyldigheter och dessutom, såvida inte särskilda omständigheter föreligger, inte kan uppträda som part i rättegång. Enligt kammarrättens mening medför emellertid bolagets upplösning inte att bolagets ansvar för oreglerade skulder upphör. Aktieägaren får därför genom sin regressfordran anses ha en existerande fordran på bolaget, som är avyttringsbar. Han är därmed berättigad till avdrag för kapitalförlust...

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som kammarrätten.

Kommentar:

Rättsfallet avser en skuld som inte fanns då bolaget försattes i konkurs och avdrag för förlust kunde därför inte göras enligt 44 kap. 8 § IL. Skulden förelåg emellertid för bolaget då det upphörde att existera vilket medförde att det fanns en rättighet att sälja även senare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%