Innehåll

Rättsfall från kammarrätten

2008-12-08 Bulvan vid inlösen av kapitalförsäkring

Kammarrätten i Stockholm

Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 1451-08

Då ett företag träffat avtal om försäljning av en kapitalförsäkring har avtalets verkliga innebörd ansetts vara att köparen skulle begära återköp av försäkringen för innehavarens räkning.

Inkomsttaxeringen 2004

Frågan i målet är om bolaget skatterättsligt skall anses ha avyttrat kapitalförsäkringen till någon annan än försäkringsgivaren, vilket utlöser kapitalvinstbeskattning, eller om bolaget har genomfört ett återköp till försäkringsgivaren (jfr RÅ 2003 ref. 1).

Beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning de åsatts (jfr RÅ 2004 ref. 27 och RÅ 1998 ref. 19). En sådan bedömning kan avse inte bara en enstaka rättshandling utan också den sammantagna innebörden av flera rättshandlingar. I detta ligger att skenavtal inte skall läggas till grund för beskattningen. För att ett avtal skall kunna frångås vid beskattningen skall det stå klart att det inte motsvarar vad parterna egentligen har kommit överens om.

Av förmedlingsavtalet framgår bl.a. att parterna träffat avtal om en överlåtelse av försäkringen. Köpeskillingen har bestämts till 95 procent av kapitalförsäkringens värde på överlåtelsedagen. Bolaget har den 12 november 2003 undertecknat en till det aktuella försäkringsbolaget ställd handling, där det framgår att försäkringen överlåtits. Köparen har sedan informerat försäkringsbolaget om överlåtelsen samt begärt ett återköp av kapitalförsäkringen. En dag senare har köparen registrerats hos försäkringsbolaget och dagen därpå har kapitalförsäkringen återköpts. Oaktat vad som tidigare har avtalats mellan parterna har köpeskillingen istället bestämts till värdet på återköpsdagen. Bolaget har vidare erhållit betalning först sedan köparen har uppburit återköpslikviden från försäkringsbolaget.

KR ”konstaterar att utredningen i målen tydligt visar att parterna inte har följt det ingångna avtalet om överlåtelse av kapitalförsäkringen. Enligt kammarrättens mening står det klart att den verkliga innebörden av avtalet har varit att köparen skulle begära återköp av kapitalförsäkringen för bolagets räkning. Avdrag för kapitalförlust kan därför inte medges.”

Kommentar:

Det finns liknande domar från samma domstol som avkunnades den 10 mars 2008, mål nr 1074-07, den 8 december 2008, mål nr 2891-07 samt den 9 december 2008, mål nr 1475- 07 m .fl.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...