Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2008-12-12 Anteckningsskyldighet enligt branschkontrollagen

Regeringsrätten

Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr: 1229-08

Kontrollavgift enligt branschkontrollagen ska inte tas ut när uppgifter om enskild näringsidkares arbetstider m.m. inte antecknats i personalliggare

Regeringsrättens dom den 12 november 2008, mål nr 1229-08

Enligt 5 § lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, BKL, omfattar skyldigheten att föra personalliggare inte enskild näringsverksamhet där endast näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma.

Av 6 § BKL framgår att personalliggare, förutom uppgifter om näringsidkarens namn och nummer, ska innehålla anteckningar avseende namn och nummer på personer som är verksamma i näringsverksamheten samt tidpunkt då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.

Kammarrätten i Jönköping fann i dom den 20 december 2007, mål nummer 3283-07, att bestämmelsen i 6 § BKL inte kan anses omfatta näringsidkaren själv.

Sedan Skatteverket överklagat nämnda dom har Regeringsrätten avslagit verkets överklagande. Av domskälen framgår följande. Ordalydelsen i 6 § BKL ger ingen klar ledning i fråga om huruvida uppgifter om näringsidkaren själv ska antecknas. Regeringsrätten framhåller att syftet med BKL främst är att ge Skatteverket möjlighet att bedöma rimligheten av i kontrolluppgifter och skattedeklarationer redovisad arbetskraft och att förarbetena inte ger stöd för att anteckningsskyldigheten skulle omfatta även näringsidkaren själv, vilket enligt Regeringsrätten styrks av att 5 § BKL undantar enskild näringsverksamhet, där endast näringsidkaren och dennes närmaste familj är verksamma, från skyldighet att föra liggare.

Kommentar:

Enskild näringsidkare ska enligt Regeringsrättens dom inte anses omfattad av anteckningsskyldigheten i punkterna 1 och 2 i 6 §1 st . BKL.

Enligt 5 § BKL ska motsvarande som gäller för enskild näringsverksamhet gälla för fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där endast företagsledaren eller dennes närmaste familj är verksam.

Det av Regeringsrätten betonade syftet med införandet av BKL får anses ha samma innebörd, oavsett om fråga är om enskild näringsverksamhet eller verksamhet som bedrivs av ett fåmanshandelsbolag/fåmansföretag. Konsekvensen är att inte heller företagsledare i fåmanshandelsbolag/fåmansföretag omfattas av anteckningsskyldigheten i punkterna 1 och 2 i 6 §1 st . BKL.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%