Innehåll

Rättsfall från Kammarrätten

2008-12-23 Försäljning eller gåva av fastighet

Kammarrätten

Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 3578-08

Kammarrätten fann att det är det taxeringsvärde som är beslutat vid överlåtelsetidpunkten, som ska ligga till grund för bedömning av om överlåtelsen utgör gåva eller försäljning.

Inkomsttaxering 2006

En fastighet har ett taxeringsvärde för år 2004 på 11,3 miljoner kronor. Ägaren till fastigheten har i juni 2005 överlåtit denna till sin far. Denne har i enlighet med villkor i gåvobrevet tagit över betalningsansvaret för skulder i fastigheten motsvarande 9,2 miljoner kronor. Genom allmän fastighetstaxering fastställdes taxeringsvärdet för år 2005 till 2,9 miljoner kronor. Taxeringsvärdet för 2005 beslutades efter det att överlåtelsen skett.

Det följer av praxis att den s.k. helhetsprincipen ska tillämpas för att avgöra om en fastighetsöverlåtelse utgör köp eller gåva. Enligt kammarrätten är det vid en blandad överlåtelse med både en benefik och en onerös del förhållandet mellan fastighetstaxeringsvärdet och vederlaget i form av övertagna skulder som avgör om överlåtelsen utgör köp eller gåva. Om övertagna skulder motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet utgör överlåtelsen i sin helhet köp och i annat fall gåva.

Kammarrätten anser inte att marknadsvärdet kan ersätta taxeringsvärdet vid bedömningen av om en överlåtelse utgör gåva eller köp. Detta då en stor del av förutsebarheten i bedömningen skulle gå förlorad.

Kammarrätten refererar till RÅ 1:81. Regeringsrätten har där tagit ställning till vilket fastighetstaxeringsvärde som ska prövas mot vederlaget, när det ska avgöras om överlåtelsen ska anses vara en gåva eller ett köp. I det fallet hade den skattskyldige i början på 1975 meddelats ett nytt taxeringsvärde som översteg det som gällt för föregående år. Överlåtelseavtalet upprättades i juni 1975. Rättsnämnden, vars förhandsbesked fastställdes av Regeringsrätten, ansåg att det för 1975 gällande taxeringsvärdet borde anses utgöra värdet på fastigheten.

Vad som ska gälla i ett fall som detta, när ett taxeringsvärde ändras i avgörande omfattning efter det att överlåtelse skett har dock inte prövats tidigare enligt kammarrätten. Detta då förhållandena i RÅ 1981 1:29 på ett avgörande sätt skiljer sig från dem som är aktuella här.

Kammarrätten finner därför att prövningen av förutsebarhetsskäl i ett fall som detta bör göras genom att vederlaget för fastigheten jämförs med det fastighetstaxeringsvärde som är beslutat vid tidpunkten för överlåtelsen. Då fastigheten vid en sådan jämförelse får anses ha överlåtits genom gåva ska sonen inte kapitalvinstbeskattas.

Kommentar:

Enligt Skatteverket är jämförelsevärdet det för överlåtelseåret gällande taxeringsvärdet, se t.ex. RÅ81 1:29, RÅ 1984 Aa14 m .fl. Det av Kammarrätten i Göteborg använda jämförelsevärdet upphörde att gälla den 31 december 2004, vilket följer av 1 kap. 3 §! andra stycket FTL. Det i domen använda jämförelsevärdet har således aldrig varit gällande taxeringsvärde för år 2005.

Det får visserligen anses framgå av redogörelsen i det av kammarrätten refererade rättsfallet RÅ81 1:29 att parterna hade kännedom om det gällande taxeringsvärdet vid överlåtelsen. Det framgår dock inte av förhandsbeskedet att detta skulle ha någon betydelse i sammanhanget. Rättsnämnden tog i stället upp att det taxeringsvärde som åsattes under 1975 blev gällande från och med den 1 januari 1975. Rättsnämnden ansåg därefter att det för överlåtelseåret gällande taxeringsvärdet borde anses utgöra jämförelsevärdet på fastigheten. Regeringsrätten fastställde detta förhandsbesked.

Frågan om vilket taxeringsvärde som jämförelsen ska ske mot har även prövats av Kammarrätten i Stockholm i dom meddelad den 25 september 2007 med mål nr 3265-07. Länsrätten ansåg där att gällande taxeringsvärde för överlåtelseåret skulle påverka karaktären av överlåtelsen som skedde i mars trots att detta värde meddelades den skattskyldige först i juni samma år. Kammarrätten gjorde inte någon annan bedömning än den som länsrätten hade gjort. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Enligt Skatteverket strider inte den praxis som utvecklats mot förutsebarhetsprincipen. Det får antas vara allmänt känt vilka år allmän fastighetstaxering sker. Grunderna för beräkning av taxeringsvärde blir offentliga i slutet av året innan fastighetstaxering sker. Det skickas ut ett förslag om fastighetstaxering till fastighetsägarna i oktober. Dessa kan även be Skatteverket att göra en preliminär beräkning av taxeringsvärdet för att underlätta fastställande av överlåtelsepris.

Skatteverket delar Kammarrättens i Stockholm uppfattning att det inte spelar någon roll om överlåtelsen sker innan beslut har meddelats om vilket taxeringsvärde som ska gälla för överlåtelseåret. Det är ändå det för överlåtelseåret gällande taxeringsvärdet, som ska utgöra jämförelsevärde vid bedömningen av om en överlåtelse inkomstskatterättsligt ska ses som ett köp eller en gåva.

Enligt Skatteverket borde därför det taxeringsvärde, som åsatts vid allmän fastighetstaxering 2005, ha varit jämförelsevärde. Detta taxeringsvärde blev gällande från och med den 1 januari 2005. På grund av oklarheter i det enskilda ärendet och då det endast är fråga om en enstaka dom som ger uttryck för uppfattningen att det är det senast beslutade taxeringsvärdet som ska utgöra jämförelsevärde, har Skatteverket valt att inte överklaga domen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...