Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2009-02-03 Kostförmån; vårdpersonal

Regeringsrätten

Arbetsgivarområdet

Dnr/målnr/löpnr: 5088–5089-07

Kostförmån till vårdpersonal med tillsynsskyldighet vid måltider med intagna ungdomar på institution för vård av svåra psykiska problem har ansetts vara skattefri.

Arbetsgivaravgifter beskattningsår 2001 och 2002

Bolaget bedriver HVB-hem (hem för vård eller boende) med inriktning på vård av ungdomar med mycket svåra psykiska problem, t.ex. ätstörningar, tvångsmässiga problem och depressioner. Ungdomarna kräver mycket stor tillsyn vid måltiderna, som även innefattar pedagogiska moment.

RR hänvisar till bedömningen i RÅ 1995 ref. 95 och anger att ”uttalanden[a] i rättsfallet innebär således att skattefrihet för kostförmån kan föreligga i situationer där det framgår att tjänstgöringsmomentet och övriga omständigheter kring måltiden är sådana, att denna kan antas väsentligen förlora sitt värde som vila och rekreation för den anställde”.

RR anger vidare att ”det framstår som nödvändigt för bedrivande av verksamheten att de anställda deltar vid måltiderna tillsammans med ungdomarna” och att ”[d]e anställda som medverkat vid måltiderna får därför anses ha fullgjort en tjänstgöring med påtagliga vårdinslag och pedagogiska moment”. RR finner därför att något underlag för kostförmån inte ska påföras bolaget vid bestämmande av underlaget för arbetsgivaravgifter.

Kommentar:

RR klargör att motsvarande skattefrihet för kostförmån som tidigare tillämpats för vissa lärare samt vårdpersonal för senildementa inom äldreomsorgen respektive förståndshandikappade inom omsorgsvården även ska tillämpas vid andra motsvarande förhållanden. Det aktuella fallet avser vård vid ”mycket institutionslik miljö” av ungdomar som har mycket svåra psykiska problem och som kräver tillsyn vid måltiderna. För skattefrihet ska personalen ha skyldighet att delta i måltiderna och det ska även framstå som nödvändigt för bedrivande av verksamheten att de deltar.

RÅ 1995 ref. 95, där justering av kostförmån medgavs till 50 % av fullt värde, är fortfarande tillämpligt när det gäller värdering av kostförmån som tillhandahålls i vårdverksamhet som bedrivs i den egna bostaden.

Skatteverkets meddelande om vissa förmåner, jfr SKV M 2007:32 avsnitt 4.4.8.6, kommer att uppdateras med anledning av den utvidgade tillämpningen i nästa utgåva.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%