Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2009-03-06 Skadeersättning privatbostadsfastighet

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 3754 – 3755-06

Värdeminskningsersättning från Vägverket avseende bullerstörningar på privatbostadsfastighet har ansetts utgöra sådan skada på egendom som är undantagen från skatteplikt.

Inkomsttaxering 2001

Makar fick under beskattningsåret en ersättning om 100 000 kr från Vägverket. Ersättningen avsåg att kompensera makarna för en värdenedgång på deras privatbostadsfastighet pga. bullerstörningar från väg.

Regeringsrätten anför att ersättningen för värdeminskning pga. bullerstörning inte kan anses utgöra en löpande avkastning av fastigheten. Ersättningen har utgått utan samband med någon avyttring av fastigheten eller del därav. Den har inte heller varit avsedd att utgöra ersättning för någon upplåtelse av rätt till fastigheten eller annan förfoganderättsinskränkning. Ersättningen kan därför inte inordnas under de bestämmelser som gäller för avyttring eller allframtidsupplåtelse av fastighet, 24 § 2 mom. och 25 § 2 mom. SIL.

Ersättningen för värdeminskningen på fastigheten har däremot ett sådant samband med ägandet av fastigheten att den får anses utgöra intäkt från egendom i den mening som avses i 3 § 1 mom. första meningen SIL. Ersättningen är därmed skattepliktig om den inte omfattas av något undantag från skatteplikt.

Det undantag som kan vara aktuellt är bestämmelsen om att försäkringsersättningar och andra skadeersättningar på egendom under vissa förutsättningar är undantagna från skatteplikt, 19 § första stycket femte ledet KL genom 2 § 1 stycket SIL. Syftet med bestämmelsen kan sägas vara att underlätta botandet av skadan vilket talar för att endast skador som kan repareras omfattas av skattefriheten, prop. 1967:153 s. 138. Enligt Regeringsrätten saknar dock en sådan begränsning av tillämpningen stöd i lagtexten och anför;

”Den i målet aktuella ersättningen är avsedd att kompensera för en skada som härrör från fastighetens omgivning som lett till att fastighetens värde minskat. Ersättningen får därför, oavsett att den avser en skada som fastighetsägaren inte har möjlighet att åtgärda, anses utgöra en sådan ersättning för skada på egendom som enligt 19 § KL är undantagen från skatteplikt.”

Kommentar:

Regeringsrätten gör samma bedömning i mål nr 997-07 och 998-07 där ägarna till en privatbostadsfastighet fått ersättning från kommunen för en värdenedgång på fastigheten. Värdeminskningen berodde på kommunens hantering av ett plan- och byggärende gällande en grannfastighet.

Bestämmelsen om skattefrihet för skadeersättningar finns numera i 8 kap. 22 § IL där hänvisning sker till 45 kap. 26 § IL avseende ersättningens påverkan på fastighetens omkostnadsbelopp. När skattefri försäkringsersättning eller annan skadeersättning avser en privatbostadsfastighet kan det bli aktuellt att reducera fastighetens anskaffningsutgift med ersättningsbeloppet vilket i sin tur påverkar en framtida kapitalvinstberäkning.

Om ersättningen avser en minskning av fastighetsvärdet genom att en del av fastigheten avyttrats eller upplåtits för all framtid behandlas ersättningen enligt kapitalvinstreglerna i 45 kap. IL.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...