Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2009-04-27 Efterbeskattning samt res judicata

Regeringsrätten

Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr: 1036-07, 1038-07

Fråga om ett omprövningsbeslut till följd av när det meddelats har utgjort ett efterbeskattningsbeslut och om grund för efterföljande beslutshinder

Regeringsrättens dom den 27 april 2009, mål nr 1036-07 och 1038-07

Beskattningsåren 1998 och 1999

En skattemyndighet beslutade i omprövningsbeslut den 18 december 2002 om att minska ett bolags avdrag för ingående mervärdesskatt för rubricerade beskattningsår. Något skattetillägg påfördes inte.

Länsrätten upphävde därefter myndighetens beslut i dom som vann laga kraft. I skälen angavs att myndigheten i besluten inte gjort gällande och därmed inte heller visat att den skattskyldige lämnat sådan oriktig uppgift som krävs för beslut om efterbeskattning.

Myndigheten meddelade därefter nya omprövningsbeslut varigenom den skattskyldige efterbeskattades, allt i enlighet med de upphävda besluten.

Sedan den skattskyldige överklagat sistnämnda beslut har länsrätt och kammarrätt avslagit överklagandet med bedömningen att myndighetens ursprungliga beslut inte utgjort efterbeskattningsbeslut samt att någon prövning i sak inte skett. Bestämmelsen i 21 kap. 3 § SBL (om rättskraft för domstolsavgöranden) hindrar inte Skatteverket att i ett nytt beslut pröva sakfrågan.

Regeringsrätten, som upphävde underinstansernas beslut om efterbeskattning, anförde bl.a. följande i sina domskäl:

”Skattemyndighetens omprövningsbeslut år 2002, som var till nackdel för bolaget, meddelades senare än under andra året efter utgången av de kalenderår under vilka de aktuella beskattningsåren gått ut. Besluten kan således endast ha meddelats med stöd av bestämmelserna om omprövning genom efterbeskattning.

Länsrätten prövade i domen den 28 april 2004 om förutsättningar för efterbeskattning förelåg.

Skatteverkets nu aktuella beslut om omprövning genom efterbeskattning avser samma fråga som den som bedömdes i skattemyndighetens tidigare beslut och i länsrättens lagakraftvunna dom. Det förelåg därför enligt såväl 21 kap. 3 § första stycket som 13 § andra stycket SBL hinder för Skatteverket att meddela efterbeskattningsbesluten. Överklagandet ska således bifallas.”

Kommentar:

Skatteverket har 2006 meddelat ett rättsligt ställningstagande ”Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut” (dnr 131 62016-06/111). Verket besvarade den frågan jakande och Regeringsrättens här refererade avgörande bekräftar således att ett omprövningsbeslut som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist ska anses utgöra ett – i det här fallet – efterbeskattningsbeslut.

Skatteverket gör även fortsättningsvis bedömningen att det saknas anledning att bedöma ett beslut om eftertaxering enligt taxeringslagen på annat sätt än nu prövat beslut om efterbeskattning. Som verkets tidigare ställningstagande anger bör eventuella brister i motiveringen av ett efterbeskattnings- eller eftertaxeringsbeslut åtgärdas genom att beslutet kompletteras och förtydligas vid en senare omprövning eller genom inlaga till domstol. – Ett kompletterande omprövningsbeslut hindras inte av lagstiftningen så länge detta inte innebär (ytterligare) ändring till den enskildes nackdel. Däremot föreligger hinder mot att efter undanröjande fatta ett nytt beslut i samma fråga.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%