Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2009-05-07 Handel med värdepapper övergår till förvaltning av värdepapper

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 2921-05

Värdepapper behåller sin karaktär av lagertillgång då verksamheten övergår från handel till förvaltning av värdepapper

Inkomsttaxeringen 2002

Bolaget TA AB:s verksamhet hade övergått från handel till förvaltning av värdepapper. Bolaget yrkade att föregående års utgående lager av aktier fortsatt skulle behålla sin karaktär av omsättningstillgångar och att nedskrivning av aktier därför skulle medges för dessa aktier påföljande år oavsett bolaget då inte bedrivit handel med värdepapper.

Kammarrätten medgav inte nedskrivning.

Regeringsrätten som medgav avdrag för nedskrivning anförde bl.a. följande i sina domskäl.

”Till skillnad mot kammarrätten anser parterna att bolagets innehav av värdepapper den 31 december 2000 även fortsatt ska behandlas som lager vid beskattningen. I detta hänseende konstaterar Regeringsrätten att det saknas gemensamma bestämmelser i inkomstslaget näringsverksamhet som anger om, under vilka förutsättningar och med vilken konsekvenser en lagertillgång i samma ägaren hand kan övergå till att bli kapitaltillgång. Inte heller finns särskilda bestämmelser för just värdepapper. I avsaknad av bestämmelser av angivet slag finner Regeringsrätten att de värdepapper som förvärvats i värdepappersrörelsen även vid 2002 års taxering ska behandlas som lagertillgång. Bolaget ska därför medges det yrkade avdraget om 316 821 kr.”

Kommentar:

Innebörden av domen är således att aktier som förvärvats under den tid då ett företag bedrivit handel med värdepapper behåller sin karaktär av omsättningstillgång även efter det att verksamheten övergått till förvaltning av värdepapper. Kammarrätten i Stockholms dom den 22 april 2005 (mål nr 1193-04) finns refererad i Skatteverkets sammanställning av rättsfall för 2005. Angående karaktärskontinuitet se även RÅ 2003 ref 17.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%