Innehåll

Rättsfall från kammarrätten

2009-06-08 5 § ersättningslagen

Kammarrätten i Sundvall

Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr: 330-09

Ingen ersättning till skattskyldig som inte själv bär kostnader för ombud

Kammarrättens i Sundsvall dom den 8 juni 2009, mål nr 330-09

Enligt 5 § första stycket lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (ErsL) ska ersättning, när den bestäms, minskas med annan ersättning som den skattskyldige har fått eller kan antas komma att få för samma kostnader enligt annan författning eller enligt avtal.

Ett aktiebolag förlorade rätten till ett underskottsavdrag på grund av ett felaktigt råd från en skattekonsult. Konsulten hade en ansvarsförsäkring och hans försäkringsbolag betalade ut försäkringsersättning motsvarande avdragets värde. Aktiebolaget tog upp en del av ersättningen i sin självdeklaration. Sedan försäkringsbolaget informerat aktiebolaget om att ersättningen var skattefri redovisade aktiebolaget i följande års deklaration resten av ersättningen som inte skattepliktig intäkt och begärde omprövning av föregående års taxeringsbeslut. Skatteverket ändrade inte beslutet. Bolaget gav in ett överklagande. Vid den obligatoriska omprövningen fann verket att ersättningen var skattefri. Bolaget biträddes vid överklagandet av ett ombud och yrkade ersättning för kostnader i anledning härav. Skatteverket beviljade inte ersättning då bolaget inte hade åsamkats några kostnader eftersom ombudet enligt uppgift skulle fakturera bolaget för den ersättning detta tillerkändes i skatteärendet och eventuella kostnader utöver detta belopp skulle betalas av försäkringsbolaget. Aktiebolaget överklagade ersättningsbeslutet.

Länsrätten fann att försäkringsbolaget ansett att det som försäkringsgivare löpt risk att behöva svara för aktiebolagets kostnader i ärendet och, för att undvika ytterligare krav, åtagit sig att ersätta bolagets kostnader. Enligt länsrättens bedömning var det ”inte fråga om annan ersättning som bolaget kan antas få för samma kostnader enligt avtal mellan bolaget och” försäkringsbolaget, varför aktiebolaget ansågs ha rätt till kostnadsersättning.

Skatteverket överklagade länsrättens dom. Kammarrätten biföll överklagandet då vad som framkommit i målet inte gav ”tillräckligt stöd för annan slutsats än att överenskommelsen [mellan ombudet och försäkringsbolaget angående ersättningen för ombudets arbete i målet] innebär att, i den utsträckning ersättning inte utgår på annat sätt, betalas den av försäkringsbolaget. Bolaget kommer således aldrig att bära några ombudskostnader i målet. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till vad som uttalats i förarbetena om den aktuella bestämmelsen, finner kammarrätten att ErsL inte ger utrymme för att bevilja någon ersättning i detta fall.”

Kommentar:

Avgöranden avseende tillämpning av 5 § ErsL är inte särskilt vanligt förekommande (se dock det skiljaktiga regeringsrådets uttalanden i RÅ 2002 not. 192). Kammarrättens nu aktuella avgörande är ett exempel på när minskad ersättning kan vara aktuell. Vanligare är att ersättning minskas på grund av ersättning från rättsskyddsförsäkring.

Det finns skäl att framhålla att utredning avseende ersättningsyrkanden ska innehålla underlag för att bedöma om 5 § ErsL är tillämplig – annars är risken stor att anledningar att minska ersättning inte uppmärksammas.

Skatteverkets dnr 470 191498-09/5918

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...