Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening

Skatterättsnämnden

Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 131 153404-09/5931

Minskning av bostadsrättens avgift som blir en följd av ett räntefritt lån ska behandlas som ränteinkomst

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 24 september 2009

Inkomsttaxeringen 2009-2012

Förhandsbesked

Fråga 1

A ska dra av ränteutgifterna för sitt eget banklån.

Fråga 2

A ska behandla minskningen av årsavgiften för bostadsrätten som en ränteinkomst.

Motivering

X är ett privatbostadsföretag som upplåter bostadsrätter till sina medlemmar, däribland A. X har banklån och överväger nu – i syfte att lösa lånen – att erbjuda medlemmarna följande finansieringslösning.

Medlemmen tar ett eget banklån på sedvanliga villkor och lånebeloppet bestäms utifrån bostadsrättens andel av Xs lån. Medlemmen lånar räntefritt ut motsvarande belopp till X som därigenom kan lösa sina lån. Medlemmens årsavgift för bostadsrätten minskas krona för krona med bostadsrättens andel av Xs minskade kapitalkostnad. X går i borgen såsom för egen skuld för medlemmens lån med säkerhet i fastigheten. Om X tvingas infria sin borgen så uppkommer en regressfordran på medlemmen som kan kvittas mot medlemmens fordran på X. Om medlemmen säljer sin bostadsrätt förfaller hans fordran på X till betalning eller så kan köparen överta fordran.

A överväger att acceptera det redovisade erbjudandet från föreningen. Mot bakgrund härav vill han veta om han ska dra av sina ränteutgifter för de aktuella banklånen (fråga 1) och om finansieringslösningen medför några övriga inkomstskattekonsekvenser för honom (fråga 2).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Skatterättsnämnden utgår från att As lån till föreningen. som löper utan ränta, lämnas under förutsättning av att föreningen löser sitt banklån avseende fastigheten med påföljd att dess kapitalkostnad minskar. Med hänsyn härtill och till vad som uppgetts i övrigt ska enligt praxis den minskning av årsavgiften som A får behandlas som en ränteinkomst avseende det kapital som han lånat ut till föreningen (jfr RÅ 1990 ref. 73 och där anmärkta rättsfall). Något hinder för A att dra av sina ränteutgifter föreligger inte.

Kommentar: Skatteverket har överklagat och yrkar att Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet genom att lämna samma svar som Skatterättsnämnden.

Privatbostadsföretag ska fr.o.m. den 1 januari 2007 varken ta upp inkomster eller dra av utgifter som är hänförliga till fastighetsförvaltning (39 kap. 25 § IL). Föreningens egna ränteutgifter har alltså inte längre någon betydelse för dess taxering, vilket har medfört att många föreningar har aktualiserat frågan om att förändra sin belåning.

Hur beskattningen ska ske i det här fallet med räntefria lån till bostadsrättsföreningen kan vara av betydelse för ett stort antal föreningar och dess medlemmar, varför det enligt Skatteverket är av särskild vikt att frågan också prövas av Regeringsrätten.

Skatteverkets dnr 131 153404-09/5931

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%