Innehåll

2009-11-11Beskattning av pokerspel

Skatterättsnämnden

Kammarrätten i Stockholm

Dnr/målnr/löpnr: 4517-08

Vinst i pokerturnering ska beskattas hos den spelare som personligen deltar i turneringen

Kammarrättens i Stockholm dom den 11 november, mål nr 4517-08

Inkomsttaxering 2006

X har deltagit i olika pokerturneringar i USA och inför varje turnering har X, tillsammans med andra spelare, avtalat att Y Ltd betalar anmälningsavgifter och övriga utgifter för att delta i spelet, mot att Y Ltd får 60 procent av eventuella vinster.

Vinst vid pokerspel som anordnas utanför EES-området ska beskattas som vinst på utländskt lotteri enligt 42 kap. 25 § inkomstskattelagen. Frågan i målet gäller om X är skattskyldig för hela sin vinst eller endast för sin andel av vinsten enligt avtalet med Y Ltd.

Kammarrätten gör följande bedömning

”Kammarrätten ifrågasätter inte det muntliga avtal som X uppger att han och övriga spelare har träffat med Y Ltd. Även om avtalet i sig innebär att ett enkelt bolag civilrättsligt har kommit till stånd, är det X och de andra personerna som ingått avtalet som personligen deltagit i turneringarna.

Avtalet innebär en överenskommelse om kostnaderna som spelarna har för att delta i pokerturneringarna. Varje spelare skulle bidra med ett belopp som satts i relation till vad var och en vann. Det enkla bolaget har således bildats för att hantera spelarnas kostnader.

Xs bidrag enligt avtalet måste ses som en kostnad för spelvinsternas förvärvande. Enligt 42 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229),IL, får utgifter för att delta i kortspel inte dras av. X får därför inte dra av kostnaden för att delta i pokerturneringarna.

Kammarrätten finner därför att X som ostridigt personligen har vunnit de aktuella beloppen och kvitterat pengarna ska ta upp dessa vinstbelopp som inkomst av kapital.”

Kommentar:

Det är inte ovanligt att spelare ingår olika former av avtal, som syftar till att sprida risker och möjligheter av att delta i pokerturneringar. Skatteverket anser att domen får utvisa att avtal om fördelning av deltagaravgifter och eventuella vinster inte har någon betydelse för inkomstbeskattningen. Den spelare som faktiskt har deltagit i spelet är också ensam skattskyldig för de vinster som han/hon personligen har vunnit.

Skatteverkets dnr 460 80705-09/5481

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...