2009-12-30 Beskattning av anställds förvärv av aktier

Skatterättsnämnden

Regeringsrätten

Dnr/målnr/löpnr: 3167-09

Förfogandeinskränkningar vid förvärv av s.k. gratisaktier som ingår i ett incitamentsprogram leder inte till uppskjuten beskattning för den anställde. Beskattningen sker vid förvärvet.

Förhandsbesked angående inkomstskatt

A och andra ledande befattningshavare i ett koncernbolag är berättigade till s.k. gratisaktier i det börsnoterade moderbolaget enligt ett aktieincitamentsprogram. Om koncernen uppnår vissa resultatmål under ett intjäningsår kan styrelsen besluta att berörda anställda utan särskilt vederlag får ett antal aktier.

Vid tilldelning av aktier registreras aktierna på den anställdes värdepapperskonto året efter intjäningsåret. En förutsättning är att hans anställning inom koncernen består vid den tidpunkten.

Aktierna ger den anställde rätt till utdelning och rösträtt. De är dock behäftade med förfoganderättsinskränkningar som i huvudsak innebär följande.

  1. Den anställde får inte överlåta aktierna eller förfoga över dem på annat sätt före utgången av andra kalenderåret efter intjäningsåret (kvalifikationstid).
  2. Han är skyldig att utan vederlag återlämna tilldelade aktier om han under den tiden slutar sin anställning inom koncernen.
  3. Inskränkningarna gäller även om tilldelade aktier används för förvärv av andra aktier och värdepapper.
  4. Bolaget har rätt att låta anteckna inskränkningarna på hans värdepapperskonto och – i förekommande fall – överföra aktierna till sig även utan den anställdes medgivande.

På As fråga vid vilken tidpunkt han skulle beskattas för tilldelade aktier fann Skatterättsnämnden att ett förvärv av aktierna kunde anses ske först när kvalifikationstiden gått ut. A skulle därför ta upp marknadsvärdet av tilldelade aktier vid den tidpunkten som intäkt av tjänst.

Skatteverket yrkade hos Regeringsrätten fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked. A anförde i Regeringsrätten att han inte hade något att erinra.

Regeringsrätten ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarade att tidpunkten för beskattning inte skulle skjutas upp med anledning av de villkor som var aktuella i målet. Regeringsrätten lämnade följande skäl för avgörandet.

Fråga 1

”Enligt 10 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska en skattskyldig som på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor förmånsbeskattas det beskattningsår då förvärvet sker. Frågan avser vid vilken tidpunkt A ska beskattas med anledning av att han tilldelats aktier.

De omständigheter som ligger till grund för förhandsbeskedet kan sammanfattas på följande sätt. Ledande befattningshavare i en finsk koncern omfattas av ett incitamentsprogram. A, anställd i ett svenskt koncernbolag, är en av dem. Han har för intjäningsår 2007 – det intjäningsår som frågan får anses avse – tilldelats aktier i koncernens börsnoterade moderbolag. Han betalar inget för aktierna och de kommer att registreras på hans svenska värdepapperskonto i slutet av 2008. När registrering skett kan A utöva rösträtt och uppbära utdelning. Så länge kvalifikationstiden löper gäller som villkor att han inte får överlåta eller på annat sätt förfoga över aktierna och att han är tvungen att utan ersättning lämna tillbaka aktierna om han slutar sin anställning i koncernen. Behåller han aktierna kan de komma att omregistreras utan hans medgivande.

De villkor som är aktuella i målet kan enligt Regeringsrättens mening inte leda till att beskattningen av A skjuts upp. Ett mer preciserat svar på frågan bör inte lämnas eftersom den avser aktier i ett finskt bolag och uppgifterna om verkställigheten av aktietilldelningen inte har relaterats till innehållet i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (jfr bl.a. 4 kap. 4 §).”

Fråga 2

Genom Regeringsrättens svar på fråga 1 aktualiserades den av Skatterättsnämnden inte besvarade frågan om de skattemässiga konsekvenserna av ett återlämnande av aktierna (fråga 2). Målet återförvisades i den delen till nämnden.

Kommentar:

Av domen kan några generella slutsatser dras.

Aktier är alltid värdepapper

Målet rör s.k. gratisaktier som behäftats med relativt långtgående förfoganderättsinskränkningar, såsom krav på fortsatt anställning under viss tid (kvalifikationstid), skyldighet att lämna tillbaka aktierna utan något vederlag om den anställde lämnar bolaget under kvalifikationstiden och rätt för bolaget att omregistrera innehavet utan den anställdes medgivande. Att aktierna på grund av inskränkningarna inte skulle ha status som värdepapper har över huvud taget inte ifrågasatts. Aktier bör således alltid ses som värdepapper på grund av deras principiella överlåtbarhet som följer av aktiebolagslagen. Detta gäller även om delägare genom sidoavtal sinsemellan kommit överens om vissa begränsningar i rätten att förfoga över aktierna på visst sätt.

Värdepapper är förvärvade även om det finns inskränkningar av visst slag i förfoganderätten

Att aktieförvärvet i detta fall varit förenade med villkor som innebär inskränkningar i förfoganderätten på sätt som beskrivits ovan, har inte fått till följd att beskattningen skjuts upp. Värdepappersregeln ska således tillämpas enligt sin lydelse i ett sådant fall.

Kvarvarande gränsdragningsfrågor m.m.

Det bör observeras att frågor även i fortsättningen kan uppkomma på området.

  1. Domen är tillämplig inte bara på aktier utan även på andra finansiella instrument som bedöms vara värdepapper. Oklarheter kan även fortsättningsvis finnas som rör den närmare gränsdragningen mellan värdepapper och personaloptioner.
  2. Att aktier som registrerats på en anställds värdepapperskonto med rätt till utdelning och rösträtt innebär ett förvärv i värdepappersregelns mening är klart. Det kan även fortsättningsvis uppkomma frågor som rör när ett värdepapper bedöms vara förvärvat (jfr t.ex. skuggsparandedomen RÅ 1996 ref. 92).
  3. Regeringsrättens hänvisning till lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument innebär att domstolen inte tagit ställning till den exakta förvärvsdagen i just detta fall, som rör aktier i ett finskt bolag. Den frågan har dock ingen betydelse för den principiella frågan om beskattningstidpunkten.
  4. Frågor som rör värderingen av värdepappersförmåner behandlas över huvud taget inte i ärenden om förhandsbesked.

Korresponderande dom

Regeringsrätten har i ytterligare en dom samma dag, mål nr 3168-09, fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked beträffande förvärvstidpunkten för aktier i ett fall där sökandena haft begränsade möjligheter att faktiskt realisera en eventuell värdeuppgång på aktierna. Även i det fallet var förvärvet förenat med villkor som innebar inskränkningar i förfoganderätten, såsom pantsättning. Regeringsrätten fann att de i målet aktuella begränsningarna i möjligheterna att förfoga över aktierna inte kunde leda till en senareläggning av tidpunkten för anskaffningen av aktierna. Regeringsrätten förklarade därför att utdelning och realiserad värdeförändring på aktierna skulle hänföras till inkomstslaget kapital.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...