Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2010-03-10 Premieinbetalningsfri tid vid återköp av pensionsförsäkring utan medgivande från Skatteverket

Regeringsrätten

Dnr/målnr/löpnr: 5-09

En försäkringstagare ska vid beräkning av den tioåriga premieinbetalningsfria tid som krävs för återköp av pensionsförsäkring utan medgivande från Skatteverket tillgodoräkna sig premieinbetalningsfri tid enligt en äldre pensionsförsäkring när dess värde utan beskattningskonsekvenser överförs direkt till en ny pensionsförsäkring.

Enligt 58 kap. 18 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, får en pensionsförsäkring återköpas utan dispens från Skatteverket om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av prisbasbeloppet. Om återköpsvärdet är högre, dock högst ett prisbasbelopp, får återköp ske under förutsättning bl.a. att premier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren. I andra fall krävs dispens från Skatteverket enligt 58 kap. 18 § andra stycket IL. Sådan dispens kan endast medges om synnerliga skäl föreligger.

Av handlingarna i målet framgår att den aktuella pensionsförsäkringen tecknades den 1 juni 2006. Därvid överfördes hela värdet av en pensionsförsäkring som försäkringstagaren tidigare tecknat hos en annan försäkringsgivare direkt till denna för ändamålet nytecknade försäkring i enlighet med bestämmelserna i 58 kap. 18 § tredje stycket IL. Senaste premieinbetalningen avseende den tidigare försäkringen var 30 april 1997. Några premier till den nya försäkringen har inte betalats. Sedan försäkringstagaren begärt återköp av den nya försäkringen meddelade försäkringsbolaget den 5 februari 2008 att inga försäkringstekniska hinder förelåg mot återköp av försäkringen, som hade ett lägre värde än ett prisbasbelopp, men att återköp endast kunde medges med stöd av dispens från Skattverket. Underinstanserna har funnit att sådana synnerliga skäl som krävs för dispens inte föreligger varför ansökan avslagits.

Under handläggningstiden har emellertid frågan uppkommit om sådan dispens är nödvändig för att ifrågavarande försäkring ska kunna återköpas eller om återköp bör kunna medges utan dispens från Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i 58 kap. 18 § första stycket IL. Avgörande för denna bedömning är, såvitt här aktuellt, om även de premiefria åren hos den tidigare försäkringsgivaren ska medräknas i tioårsfristen.

Enligt 58 kap. 18 § tredje stycket IL ska bestämmelserna i 58 kap. IL bl.a. inte hindra att hela pensionsförsäkringens värde överförs direkt till en annan pensionsförsäkring om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad. Överföringen ska i så fall inte anses som pension och inte heller som betalning av premier för pensionsförsäkring. Av förarbetena till bestämmelsen, prop. 1998/99:87, framgår bl.a. på s.327 att det gamla och det nya försäkringsavtalet vid överföring ur skattesynpunkt ska kunna betraktas som samma avtal .

Skatteverket ansåg i sitt yttrande till Regeringsrätten att endast premieinbetalningsfri tid enligt den nytecknade försäkringen skulle beaktas vid beräkningen av tioårsperioden. Som skäl åberopade Skatteverket att fråga var om civilrättsligt två skilda försäkringsavtal och att det enligt verket var osäkert huruvida ovan angivna förarbetsuttalanden kunde ges en vidare räckvidd än att själva överföringen enligt tredje stycket IL inte skulle utlösa beskattning eller medföra avdragsrätt.

Regeringsrätten har emellertid gjort bedömningen mot bakgrund av förarbetsuttalandena att bestämmelserna i första stycket ska förstås så att en försäkringstagare vid beräkning av tioårsperioden ska få tillgodoräkna sig premieinbetalningsfri tid enligt en äldre försäkring när dess värde överförs till en ny försäkring enligt förutsättningarna i tredje stycket. Prövningen om förutsättningarna för återköp är uppfyllda enligt bestämmelserna i första stycket görs av försäkringsbolaget. En ny försäkringsgivare bör därför utan dispens kunna medge återköp även efter en sådan överföring av försäkringens värde som skett i det nu aktuella fallet.

Kommentar:

Skatteverkets medgivande behövs endast om försäkringsgivaren inte kan medge återköp av pensionsförsäkring med tillämpning av bestämmelserna i 58 kap. 18 § första stycket IL. I förevarande fall ansåg sig försäkringsgivaren inte kunna medge sådant återköp varför försäkringstagaren uppmanades att i stället söka dispens från Skatteverket i enlighet med paragrafens andra stycke. För återköp med stöd av dispensbestämmelserna krävs emellertid synnerliga skäl. Skatteverket fann att sådana skäl inte förelåg i ärendet. Varken underdomstolarna eller Regeringsrätten har ifrågasatt Skatteverkets beslut i denna del. Beslutet att inte medge dispens står därmed fortfarande fast.

Den fråga som prövats av Regeringsrätten är i stället huruvida återköp bör medges enligt 58 kap. 18 § första stycket IL. En sådan prövning görs av försäkringsgivaren och något medgivande från Skatteverket ska inte inhämtas. Regeringsrätten har gjort bedömningen att förutsättningar för försäkringsgivaren att medge återköp föreligger.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%