Rättsfall från Kammarrätten

2010-04-21 Ersättningslagen och skatteplanering

Kammarrätten

Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr: 8468-08, 8469-08 och 8471

Föreligger förutsättningar för ersättning om den skattskyldige bedrivit avancerad skatteplanering?

En skattskyldig ska, under i 3 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. närmare angivna förutsättningar, beviljas ersättning för kostnader som han haft i ärende eller mål för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att ta till vara hans rätt.

Skatteverket vägrade ersättning för kostnader med motivering att ersättning inte kan komma i fråga eftersom bakomliggande ärende avsåg avancerad skatteplanering.

Sedan de skattskyldiga överklagat verkets beslut konstaterade länsrätten att frågan ”är därmed om ersättning kan vägras av det av Skatteverket anförda skälet att fråga skulle vara om avancerad skatteplanering”. Länsrätten fann att grund för att vägra ersättning ”i ett fall som det förevarande” inte förelåg.

Skatteverket klagade. Kammarrätten har instämt i länsrättens bedömning.

Kommentar:

Enligt verkets uppfattning finns anledning att ifrågasätta om allmänna medel ska bekosta ombudsarvoden m.m. i ärenden och mål som är föranledda av att den skattskyldige vidtagit åtgärder som måste betecknas som avancerad skatteplanering. Denna uppfattning har kommit till uttryck i avsnitt 4.4 i verkets Handledning för handläggning av ärenden enligt ersättningslagen.

Stöd för en sådan uppfattning finns i prop. 1988/89:126, s. 16, där det framhålls att kostnadsersättning inte bör medges om en skattskyldig vidtagit åtgärder av skatteplaneringskaraktär som kan ifrågasättas och som därför lett till en skatteprocess. Vidare uttalas i samma prop., s. 27, i en kommentar avseende det då gällande kravet för ersättning, innebärande att det skulle framstå som oskäligt att kostnaden bärs av den skattskyldige, att ”[o]m den skattskyldige vidtagit komplicerade transaktioner med åtminstone delvis det syftet att han vill minimera sin skatt bör normalt någon rätt till kostnadsersättning inte föreligga ens om den skattskyldige vinner i tvisten”.

I prop. 1993/94:151, s.130 f ., framhålls att Domstolsutredningen (SOU 1991:106) fann det självklart att ersättning endast i sällsynta fall kan komma i fråga när den skattskyldige har bedrivit avancerad skatteplanering. Någon upprepning av nämnda uttalanden görs inte i propositionen – något avståndstagande från uttalandena görs inte heller.

Det kan nämnas att Kammarrätten i Göteborg den 20 mars 2002, mål nr 7563-1999, avslagit en skattskyldigs yrkande om ersättning och i skälen för avgörandet dels återgivit ovannämnda uttalanden, dels funnit att förutsättningar för att bevilja ersättning saknas med ”hänsyn till att han vunnit bifall i en fråga som får anses hänförlig till en serie komplicerade transaktioner i syfte att minimera skatt”.

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 10 oktober 2008 dom i mål nr 2907-08 och 2908- 08 m .fl. sedan Skatteverket överklagat länsrättsavgöranden som innebar att ersättning beviljades. Skatteverket gjorde i överklagandena gällande att det inte är rimligt att skattskyldig, som bedriver avancerad skatteplanering, ersätts av allmänna medel för kostnader som uppkommit i anledning av skatteplaneringen. Kammarrätten instämde i länsrättens bedömning. Länsrätten ansåg att någon grund att vägra ersättning i fall av skatteplanering inte kan utläsas av ersättningslagen.

Skatteverket överklagade nyssnämnda domar men Regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd.

Frågor om ersättning för kostnader behandlas i Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58). Någon reglering avseende frågan om ersättning i ärenden och mål föranledda av avancerad skatteplanering finns inte i utredningens lagförslag. Frågan bör, enligt verket, uppmärksammas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Skatteverket har inte överklagat kammarrättens domar av den 21 april 2010.

Även om Kammarrätten i Stockholms domar får tas till intäkt för att ersättningslagen, i sin nuvarande utformning, inte ger möjlighet att vägra ersättning enbart på grund av skatteplanering så innebär inte detta att det saknas anledning att kritiskt granska yrkanden om ersättning, hänförliga till ärenden eller mål rörande avancerad skatteplanering. I dessa fall finns fortfarande anledning att noga undersöka och bedöma det arbete m.m. som yrkad ersättning avser. Prövningen ska, som alltid, göras utifrån ersättningslagens regler, vilket innebär att den, bland annat, ska avse om kostnaderna skäligen behövts och om anledning till jämkning finns.

Skatteverkets dnr 480 99020-09/5918, 480 99021-09/5918 och 480 99023-09/5918.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...