Rättsfall från Regeringsrätten

2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 7729-07

Inkomsttaxering 1997

Regeringsrätten upphävde underinstansernas avgöranden och förklarade att bolaget har rätt till avdrag för avsättning för framtida utgifter avseende vård m.m. av nyplanterad skog efter avverkning.

Skälen för regeringsrättens avgörande

Vid 1997 års taxering gällde kommunalskattelagen (1928:370), KL. I KL saknades uttryckliga bestämmelser om när avdrag skulle göras för framtida utgifter avseende åtgärder för att säkerställa föryngring av nyplanterad skog efter avverkning. Enligt 24 § KL beräknas inkomst av näringsverksamhet enligt bokföringsmässiga grunder i den mån dessa inte strider mot andra bestämmelser i lagen. Av punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till samma paragraf följer att vid inkomstberäkningen ska en inkomst anses ha åtnjutits under det år då den enligt god redovisningssed bör tas upp som intäkt i räkenskaperna även om inkomsten ännu inte har kommit den skattskyldige tillhanda, dvs. bokföringsmässiga grunder. Vidare anges att detsamma gäller i fråga om utgiftsposterna. Motsvarande bestämmelser återfinns numera i inkomstskattelagen (1999:1229).

Bolaget har i sina räkenskaper gjort avsättning för framtida utgifter avseende vård m.m. av nyplanterad skog efter avverkning. Frågan i målet är om det var förenligt med god redovisningssed att göra avsättning för dessa framtida utgifter.

Bokföringsnämnden (BFN) tillfrågades och fann att bolaget inte uppfyllde samtliga kriterier för att göra en avsättning. Ett utflöde av ekonomiska resurser var sannolikt men kriteriet att en likvärdig motprestation inte skulle erhållas var inte uppfyllt. Enligt BFNs uppfattning var det ändå god redovisningssed räkenskapsåret 1996 att göra avsättning för framtida utgifter för anläggning av ny skog enligt 5 § skogsvårdslagen (1979:429), SVL, samt för utgifter för sådana föryngringsåtgärder som avses i 6 § SVL. BFN grundade sin uppfattning på att skyldigheten att säkerställa föryngringen av skog framgår av lag samt att det var praxis att göra avsättning för utgifter enligt 5 § SVL. Regeringsrätten gjorde samma bedömning. Bolagets överklagande bifölls därför.

Kommentar:

Enligt Skatteverket innebär motiveringen i Regeringsrättens dom att det är oklart huruvida avgörandet även gäller förhållanden i dag. Frågan är om avgörandet har en begränsning till tidigare beskattningsår. Under senare tid har normgivningen utvecklats och bl.a. har IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar funnits sedan 1 juli 1999. Principerna i denna rekommendation har fått ett allmänt genomslag i de svenska nationella rekommendationer som utfärdats därefter från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. Finns det en likvärdig motprestation i framtiden så torde ingen avsättning kunna göras idag varken enligt IAS 37 eller enligt andra rekommendationer. Frågan om god redovisningssed är dock komplicerad. Förutom rekommendationer från normgivande organ ska också tillämpad praxis hos företagen vägas in. Den valda redovisningslösningen måste också vara förenlig med lagen och dess förarbeten. I slutändan är det Regeringsrätten eller Högsta domstolen som avgör vad som är god redovisningssed i en viss fråga.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%