Rättsfall från Regeringsrätten

2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening

Regeringsrätten

Område: Förfarande och process, Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 6441-09

Regeringsrätten avvisar delvis överklagandet eftersom sökanden inte har preciserat frågeställningen till att avse en konkret och avgränsad skattefråga

Överklagande av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 24 september 2009 (117-08/D). Se länk i högerspalten.

Avgörande

Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet såvitt avser fråga 1 men avvisar överklagandet och undanröjer förhandsbeskedet såvitt avser fråga 2.

Skälen

”Fråga 2 har i ansökan om förhandsbesked formulerats på följande sätt. ”Får den föreslagna finansieringslösningen några övriga inkomstskattemässiga konsekvenser för X”. I begäran om komplettering efterfrågade Skatterättsnämnden närmare uppgifter om vad som låg bakom fråga 2. I den angivna kompletteringen förklarade X att han ville få klarlagt att föreningens ställande av säkerhet för hans lån inte skulle medföra att han kunde komma att beskattas för utdelning från föreningen eller i övrigt föranleda inkomstskatteeffekter för honom. I den fortsatta skriftväxlingen argumenterade han för att underlåtenheten att ta ut ränta skulle ses som ett sådant kapitaltillskott till föreningen som kunde tillgodoräknas bostadsrättens omkostnadsbelopp men som i övrigt inte skulle föranleda några skattekonsekvenser för honom.

Såsom fråga 2 är formulerad kan den innefatta en mängd tänkbara skattekonsekvenser som uppkommer antingen omedelbart eller vid olika tänkbara händelser i framtiden. X har varken i sin ansökan eller i övriga inlagor preciserat frågeställningen till att avse en konkret och avgränsad skattefråga. Enligt Regeringsrättens mening är den fråga som ställts alltför allmänt formulerad för att kunna besvaras genom förhandsbesked. Den borde därför ha avvisats av Skatterättsnämnden.”

Kommentar:

Vad gäller den omedelbara skattekonsekvensen som kan uppkomma vid det i ansökan beskrivna förfarandet anser Skatteverket att minskningen av årsavgiften till bostadsrättsföreningen ska behandlas som en ränteinkomst i enlighet med vad som anges i förhandsbeskedet avseende fråga 2.

Enligt 12 § lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska ansökan avvisas om Skatterättsnämnden finner att förhandsbesked inte bör lämnas med hänsyn till ansökans innehåll.

Bestämmelsen är allmänt utformad, varför en ansökan kan komma att avvisas av en mängd olika skäl. I proposition 1997:98:65 s. 71 anges att avvisningsgrunderna kan exempelvis vara att det finns komplicerade utrednings-, bevis- eller värderingsfrågor, att den av sökanden presterade utredningen är ofullständig, att ansökan brister i något formellt hänseende eller att angelägenhetskravet om vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning inte är uppfyllt.

I den här domen framhåller Regeringsrätten att den ställda frågan får inte vara alltför allmänt formulerad, med följd att frågeställningen inte avser en konkret och avgränsad skattefråga.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%