Rättsfall från Regeringsrätten

2010-06-11 Uppskovsavdrag vid avyttring av två bostadsrätter (ursprungsbostad)

Regeringsrätten

Område: Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 2536-09

OBS! Regeringsrättens domar meddelade den 11 juni 2010 med mål nr 2536-09 och mål nr 5073-5074-09 ersätter Skatteverkets ställningstagande 2006-06-16, dnr 131 376035-06/111).

Två lägenheter upplåtna med bostadsrätt enligt skilda avtal kapitalvinstbeskattas för sig och kan – även om de utformats och fungerar som en bostad – inte utgöra en ursprungsbostad i den mening som avses i 47 kap. 3 § IL. Uppskovsavdrag medges för endast en av kapitalvinsterna.

Inkomsttaxering 2007

A förvärvade under 2004 hälften av bostadsrätterna till lägenhet 5 och lägenhet 6 i Bostadsrättsföreningen B. Lägenheterna var då upplåtna med bostadsrätt enligt skilda avtal men sammanbyggda för användning som en bostad. A avyttrade de båda bostadsrätterna i juni 2006 och gjorde en gemensam kapitalvinstberäkning på blankett K6. Hon begärde samtidigt uppskov med denna sammanslagna kapitalvinst.

Frågan i målet är om lägenheterna tillsammans kan utgöra en ursprungsbostad vid tillämpning av reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. IL.

Regeringsrätten gör följande bedömning

En grundläggande princip vid kapitalvinstbeskattningen är att varje enskild tillgång behandlas för sig och att en separat vinstberäkning måste göras för varje andelsägares försäljning. Om ett gemensamt pris har åsatts flera tillgångar som säljs tillsammans måste köpeskillingen fördelas på de enskilda tillgångarna. Vad nu sagts innebär att varje privatbostadsrätt, eller ideell andel därav, utgör en kapitalvinstbeskattad tillgång som ska bli föremål för en vinstberäkning för sig även om den säljs tillsammans med en annan privatbostadsrätt till ett gemensamt pris.

Av RÅ 1990 ref. 36 framgår att uppskovsreglerna ingår som en del av systemet för kapitalvinstbeskattningen av fastigheter och att det därför i princip ska föreligga identitet – bl.a. när det gäller omfattningen av den avyttrade egendomen – mellan egendom för vilken kapitalvinst beräknats vid inkomsttaxeringen och den egendom som uppskovsbeslutet avser. Vidare framgår att varje uppskovsbeslut kan avse endast en taxeringsenhet eller sådan del av taxeringsenhet som kapitalvinstbeskattas för sig. Rättsfallet avser i och för sig fastigheter men det saknas skäl att anlägga ett annorlunda synsätt på privatbostadsrätter. En analog tillämpning av rättsfallet leder således till att endast en privatbostadsrätt kan utgöra ursprungsbostad enligt ett uppskovsbeslut. Två lägenheter upplåtna med bostadsrätt enligt skilda avtal kan därför – även om de utformats och fungerar som en bostad – inte utgöra en ursprungsbostad i den mening som avses i 47 kap. 3 § IL.

Kommentar:

Regeringsrättens domar meddelade den 11 juni 2010 med mål nr 2536-09 (ovanstående) och mål nr 5073-5074-09 ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Kapitalvinst/uppskov – flera bostadsrätter används som en bostad (2006-06-16, dnr 131 376035-06/111).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%