Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2010-07-21 Beskattning av utskiftat belopp till medlem i bostadsrättsförening

Regeringsrätten

Område: Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 3866-3867-09

Bostadsrättshavare har i samband med s.k. friköp sålt sin bostadsrätt till föreningen. Köpeskillingen fick anses innefatta kompensation för insatsen i föreningen. Den utbetalning som sker när föreningen upplöses kan därför inte till någon del anses utgöra återbetalning av insats. Hela det erhållna beloppet ska därmed beskattas som utdelning enligt 42 kap. 19 § IL.

Inkomsttaxering 2006

En bostadsrättsförening beslutade att medlemmarna skulle få köpa de småhus som de disponerade genom bostadsrätt. Friköpen inleddes med att bostadsrättsinnehavarna sålde sina bostadsrätter till föreningen men kvarstod som medlemmar. Föreningen genomförde fastighetsbildning och sålde därefter de nybildade fastigheterna till de tidigare bostadsrättsinnehavarna. Föreningen upplöstes genom en likvidation som avslutades år 2005, varvid föreningens kvarvarande medel skiftades ut till medlemmarna i förhållande till, som det uttrycks i föreningens stadgar, lägenheternas insatser.

Makarna X sålde sin bostadsrätt under 2003 och tog i kapitalvinstberäkningen i deklarationen 2004 upp det pris som bostadsrättsföreningen betalat och gjorde avdrag för köpeskillingen vid förvärvet, förbättringsutgifter och kapitaltillskott.

I sina inkomstdeklarationer år 2006 redovisade makarna X vad som utskiftats från föreningen år 2005 och drog av den insats som belöpte på den lägenhet de innehaft som bostadsrättshavare.

Frågan i målet är om makarna har rätt att från det belopp som skiftats ut till dem i samband med föreningens upplösning dra av den insats som belöpte på deras bostadsrätt. Av 42 kap. 19 § inkomstskattelagen (IL) framgår att vad som, utöver inbetald insats, skiftas ut till en medlem i en svensk ekonomisk förening i samband med att föreningen upplöses behandlas som utdelning.

Regeringsrätten anför att en bostadsrättsinnehavare har inte rätt att från föreningen få tillbaka insatsen när bostadsrätten överlåts på ny innehavare (prop. 1971:12 s. 152 f. och prop. 1990/91:92 s. 121 f.). Överlåtaren kompenseras istället för värdet av insatsen genom köpeskillingen. Även den köpeskilling makarna erhöll vid försäljningen till föreningen får anses innefatta kompensation för den på bostadsrätten belöpande insatsen. Den utbetalning som sker vid föreningens upplösning kan således inte till någon del anses utgöra återbetalning av insats i föreningen och hela det erhållna beloppet ska beskattas enligt 42 kap. 19 § IL.

Kommentar:

Skatteverket har i rättsligt ställningstagande "Friköp av fastighet från bostadsrättsförening" (2005-11-08, dnr 520784-05/111) bl.a. angett att det som utskiftas till medlemmen i samband med föreningens avveckling ska ses som en ersättning från föreningen för köpet av bostadsrätten. Det utskiftade beloppet skulle därför tas upp som en försäljningsintäkt vid kapitalvinstberäkningen för den sålda bostadsrätten.

Regeringsrätten har däremot i sin helhet beskattat det utskiftade beloppet som utdelning. Den här domen ersätter vad Skatteverket tidigare har angett i ovan nämnda ställningstagande vad gäller beskattning av utskiftat belopp i samband med föreningens upplösning.

Med hänsyn till att en beskattning som utdelning är mindre förmånlig ska någon ändring på Skatteverkets initiativ inte ske för taxeringsår 2010 och tidigare taxeringar där en utskiftningslikvid redovisats som tilläggsköpeskilling i enlighet med Skatteverkets ställningstagande 2005-11-08.

Skatteverkets dnr 131-86168-09/5481

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%