Rättsfall från Regeringsrätten

2010-09-27 Tioårsregeln

Regeringsrätten

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 3474-09

Tioårsregeln kan tillämpas på uppskovsbelopp efter aktiebyte enligt äldre regler.

Inkomsttaxeringen 2008

Bakgrund

Fysiska personen A avyttrade andelar i ett aktiebolag år 2001 mot betalning i form av andelar i ett bolag hemmahörande i Luxemburg. Eftersom han uppfyllde förutsättningarna för uppskovsgrundande andelsbyte fördelades kapitalvinsten avseende de avyttrade andelarna på de mottagna andelarna i form av uppskovsbelopp enligt de då gällande bestämmelserna i 49 kap. 14 § 2 st. IL. A avsåg att bosätta sig i ett annat land varefter han inte skulle komma att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Det har sedermera upplysts att han flyttade under år 2007 och senare samma år avyttrade de vid bytet mottagna aktierna.

Skatterättsnämnden lämnade sitt förhandsbesked den 24 november 2006. Nämnden fann därvid att det stred mot EG-rätten att beskatta uppskovsbelopp från ett andelsbyte enligt 49 kap. 26 § IL när A flyttade till en annan medlemsstat inom EU. I sin motivering tillade nämnden att det fick anses ligga inom ramen för en tillämpning av aktuella fördragsbestämmelser att i stället tillämpa den nationella bestämmelsen så att beloppet i fråga ska tas upp som intäkt det beskattningsår under vilket äganderätten till de vid andelsbytet mottagna andelarna övergår till annan eller upphör att existera. Som en konsekvens härav fann nämnden att A:s fråga 2a hade förfallit. Denna fråga gällde om Sverige efter det att han flyttat ut ur landet har rätt att med stöd av 3 kap. 19 § IL beskatta uppskovsbeloppet vid en avyttring av de mottagna andelarna.

Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet i dom den 24 april 2008 (RÅ 2008 not. 71) och anslöt sig även till Skatterättsnämndens uppfattning om beskattningstidpunkten. Domstolen ansåg emellertid att en beskattning efter utflyttningen måste ha stöd i bestämmelserna om begränsad skattskyldighet i 3 kap. 19 § IL och att fråga 2a därför borde besvaras. Av instansordningsskäl återförvisades målet i denna del till Skatterättsnämnden för prövning.

Nämnden har i det nu överklagade förhandsbeskedet funnit att 3 kap. 19 § IL ska tolkas så att skattskyldigheten omfattar uppskovsbelopp enligt 49 kap. IL. Skatterättsnämndens förhandsbesked innebär att A är skattskyldig för uppskovsbeloppet.

Regeringsrätten

Frågan i målet är om det finns stöd i 3 kap. 19 § IL för en senareläggning av beskattningstidpunkten på sätt som skett vid A:s försäljning år 2001 av de mottagna aktierna.

A är enligt förutsättningarna för förhandsbeskedet begränsat skattskyldig i Sverige efter utflyttningen. Av 3 kap. 19 § IL följer bl.a. att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på aktier i svenska aktiebolag om han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige. Det uppskovsbelopp som är aktuellt i målet är en sådan kapitalvinst. Kapitalvinsten uppkom år 2001, dvs. under ett kalenderår då A var bosatt i Sverige. Förhandsbeskedet ska således fastställas.

Kommentar:

Uppskovsbelopp från andelsbyte enligt äldre regler ska således tas upp som intäkt det beskattningsår under vilket äganderätten till de mottagna andelarna övergår till annan eller upphör att existera. Detta gäller även om andelsägaren är begränsat skattskyldig i Sverige under förutsättning att alla krav i tioårsregeln (3 kap. 19 § IL) är uppfyllda och att skatteavtal inte förhindrar en beskattning i Sverige.

Ställningstagandet: ”Beskattning av vinst på bortbytta aktier för personer som flyttar till annat EES-land”, dnr 131 657877-08/111 är fortfarande tillämpligt. Ny lagstiftning trädde i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering (SFS 2009:1229, ö.g.best. p. 3, se 3 kap.19 a § IL).

Se även ställningstagandet: ”Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person.”, dnr 131 705981-08/111.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...