Rättsfall från kammarrätten

2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)

Kammarrätten i Stockholm

Område: Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 3355-3357-10

Ett aktiebolags försäljningar av andelar i en oäkta bostadsrättsförening har ansetts utgöra lagerandelar (lagertillgångar).

Inkomsttaxeringen 2007 och 2008

FS AB blev under 2006 ägare till samtliga 84 andelar i en bostadsrättsförening. Under 2006 och 2007 såldes 29 respektive 9 andelar föreningen. Förutom innehaven och försäljningen av andelarna bedrev inte FS AB någon annan verksamhet än förvaltning av uppkomna vinstmedel.

I deklarationerna hade FS AB redovisat vinsten som uppkom vid försäljning av andelarna som skattefri kapitalvinst enligt de regler som gäller för näringsbetingade aktier i 25a § kap. inkomstskattelagen.

Med hänsyn till omfattningen och syftet med innehavet ansåg Skatteverket att andelarna utgjorde lagertillgångar. Den vinst som uppkom skulle därför beskattas. Bolaget överklagade och hävdade bl.a. att den praxis som gäller för handel med värdepapper innebär att andelarna inte ska behandlas som lagerandelar.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet och anförde följande i sina domskäl:

”Förvaltningsrätten anser att de aktuella andelarna är att bedöma som lagertillgångar i bolagets verksamhet då de har varit avsedda för omsättning. Andelarna är således inte, enligt förvaltningsrättens mening att bedöma som kapitaltillgångar. Vid bedömningen har förvaltningsrätten bl.a. beaktat att avyttringarna av andelarna påbörjades omgående efter att andelarna förvärvades av bolaget. Vidare avyttrades andelarna successivt till olika köpare och avyttringen har pågått under en längre tid. Denna omständighet tyder, enligt förvaltningsrättens mening, på att det inte rör sig om avyttring av en investering som bolaget har gjort. Dessutom har bolaget i redovisningen bokfört andelarna som lagertillgångar, vilket pekar på att bolaget har haft för avsikt att omsätta andelarna. Den omständigheten att skatterättsliga begrepp och definitioner inte alltid korresponderar med vad som förekommer inom redovisningen föranleder ingen annan bedömning. Vidare konstaterar förvaltningsrätten att bolaget inte synes ha bedrivit någon annan verksamhet än förvärv och avyttring av de aktuella andelarna samt förvaltning av de vinster som har uppkommit i samband härmed.

Mot bakgrund av vad som har anförts ovan anser förvaltningsrätten att andelarna i bostadsrättsföreningen N.N. inte utgör en kapitalplacering för bolaget. Andelarna är i stället, enligt förvaltningsrättens mening, avsedda för omsättning och därmed att betrakta som lagertillgångar. Då andelarna i bostadsrättsföreningen N.N. inte är att betrakta som kapitaltillgångar är andelarna inte heller att bedöma som näringsbetingade andelar. Detta medför att den vinst som har uppkommit för bolaget inte är skattefri, utan ska tas upp till beskattning.”

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Kommentar:

Kammarrätten i Stockholm gjorde i ett likartat fall samma bedömning i två domar meddelade den 22 oktober 2010 (mål nr 7544-7545-09 och 7543-09). Av domarna framgår att den praxis som gäller vid bedömning av vad som är yrkesmässig handel med värdepapper inte kan appliceras på de fall som avser handel med andelar i bostadsrättsföreningar (bostadsrätter). Dessa fall får således bedömas på sina egna meriter vad gäller yrkesmässighet etc. och bedömning om de utgör lagertillgång i näringsverksamhet. Även i andra fall har andelar i bostadsrättsförening behandlats som skattemässig lagertillgång. Kammarrätten i Stockholms fann i en dom den 4 november 2009 (mål nr 1528-1529-09) att bostadsrätter, som en fysisk person köpte, renoverade och sålde, skulle behandlas som lagerillgångar i näringsverksamhet. I förhandsbeskeden RÅ 1981 1:42 (byggföretag) och RSV/FB Dt 1981:8 (HSB) ansåg Regeringsrätten att omständigheterna var sådana att innehavet av bostadsrätter skulle behandlas som lagertillgångar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%