Innehåll

Rättsfall från kammarrätten

2010-10-12 Gåva mellan makar genom överföring av värdepapper till en kapitalpensionsförsäkring har godtagits utan att kapitalvinstbeskattning har utlösts hos gåvomottagaren

Kammarrätten i Stockholm

Område: Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 2043-10

Inkomsttaxeringen 2007

Av uppgifter i deklarationen för A:s make framgick att han enligt ett gåvobrev den 1 februari 2006 överfört aktier och andelar i investeringsfond som premiebetalning till en av A ägd kapitalpensionsförsäkring i Irish Life International. Av gåvobrevet framgår att premieinbetalningen uppgick till 546 000 kr bestående av aktie och fondandelar. Handlingar från försäkringsbolaget visar att aktierna fördes in i kapitalpensionsförsäkringen den 9 februari 2006 och att andelarna i aktiefonden fördes in i försäkringen den 15 februari 2006.

Skatteverket beskattade A för avyttring av aktierna och aktiefonderna. Genom att A har erhållit aktier och aktiefonder från sin make som sedan överlåtits till den utländska kapitalpensionsförsäkringen har hon tillförts ett värde i sin kapitalpensionsförsäkring som motsvaras av den bortbytta egendomen. Med avyttring av egendom avses försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse av tillgångar. I och med att A överlåtit aktierna och aktiefonden till kapitalpensionsförsäkringen så räknas detta som en avyttring och ska därmed kapitalvinstbeskattas. A:s make får anses ha skänkt henne medel och betalat in dessa till försäkringsbolaget för hennes räkning. Något inslag av gåva till försäkringsbolaget föreligger inte. Avyttringen av aktierna och aktiefonderna ska därför beskattas hos A. Länsrätten delade Skatteverkets uppfattning och beskattade A.

Kammarrätten i Stockholm anförde följande i sina domskäl.

Av gåvobrevet framgår att gåvan till A från hennes make utgörs av en premieinbetalning till en försäkring. A:s make har effektuerat gåvan till henne genom överföring av viss egendom – aktier och fondandelar – direkt till försäkringsföretaget. Det sätt på vilket hennes make effektuerat gåvan är en sak mellan honom och försäkringsföretaget och kan inte anses innebära att hon först fått aktierna och fondandelarna och sedan själv gjort premieinbetalningen. De i målet aktuella transaktionerna utgör därför inte grund för beskattning av A för avyttring av aktierna och fondandelarna. A:s överklagande i huvudfrågan ska därför bifallas och påfört skattetillägg till följd därav undanröjas.

Kommentar:

Domen kommer att överklagas då Skatteverket vill ha klarlagt vilken av makarna som ska beskattas, givaren eller gåvotagaren.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%