Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag

Område: Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 2870-09

En bostadsrättsförening, privatbostadsföretag, ska inte beskattas för ränteinkomster till den del de är hänförliga till föreningens fastighet

Regeringsrättens dom den 29 december 2010, mål nr 2870-09

Inkomsttaxering 2008 år taxering

Allmänna ombudet hos Skatteverket yrkade att Skatterättsnämnden skulle lämna förhandsbesked rörande 2008 års taxering huruvida ränteintäkter om sammanlagt [ca 30 000 kr] som Bostadsrättsföreningen X (föreningen) fått på sparkonto, i avräkning från en bank och från likviditetsplacering via (...) ska tas upp i näringsverksamhet eller anses hänförliga till fastigheten och därmed inte ska tas upp.

Föreningen som är ett sådant privatbostadsföretag som avses i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen, IL, angav i sin självdeklaration att intäkterna, tillsammans med ränteintäkter på hyresfordringar och på skattekonto om sammanlagt [...] som inte satts i fråga av Skatteverket, inte tagits upp eftersom de var hänförliga till den löpande driften av fastigheten.

Skatteverket godtog inte självdeklarationen utan beskattade föreningen för de aktuella räntorna på sparkontot som inkomst av näringsverksamhet med hänvisning till Skatteverkets ställningstagande angående ränteintäkter i privatbostadsföretag 2007-11-07, dnr 131 673718-07/111.

Skatterättsnämnden (majoriteten) uttalade i förhandsbesked 2009-04-24 följande:

”Förhandsbesked

Bostadsrättsföreningen X ska ta upp ränteinkomsterna som inkomst av näringsverksamhet.”

”Motivering

Enligt 39 kap. 25 § IL, ska ett privatbostadsföretag i fråga om fastighet i Sverige, utöver vissa i ärendet inte aktuella samfällighetsinkomster, inte ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten. Skattefriheten för fastighetsinkomster infördes genom lagstiftning hösten 2006 och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare (prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, SFS 2006:1344).

Den nya bestämmelsen ersatte den schablonbeskattning av fastighetsinkomst som infördes år 1954. Tidigare reglering innebar sammanfattningsvis att en schablonintäkt på tre procent av fastighetens taxeringsvärde skulle tas upp och att avdrag fick göras för ränta på lånat kapital som lagts ned i fastigheten samt tomträttsavgäld. Fastighetsinkomsterna beskattades då i inkomstslaget annan fastighet och kapitalinkomster i inkomstslaget kapital.

När det nu gällande bestämmelsen infördes angavs i förarbetena att ett slopande av schablonbeskattningen medför att avdrag inte längre får göras för ränta på lånat kapital som lagts ned i fastigheten, återbetalning av statliga räntebidrag för bostadsändamål och tomträttsavgäld. Vidare uttalades att om en bostadsrättsförening eller annat privatbostadsföretag har andra inkomster som inte ingår i själva fastighetsförvaltningen, ska sådana inkomster på samma sätt som i dag beskattas (prop. 2006/07:1 s. 150).

Allmänna ombudet anser att ränteintäkterna ska anses hänförliga till fastigheten och att de därför inte är skattepliktiga. Han redovisar därvid till reglerna för beskattning av ränteintäkter avseende konventionellt och schablonmässigt beskattade fastigheter likställdes genom 1990 års skattereform då bl.a. inkomstslaget annan fastighet och kapital fördes samman till ett gemensamt inkomstslag för juridiska personer, inkomst av näringsverksamhet. Vidare åberopar han bl.a. att slopandet av schablonbeskattningen i föreningen med den lagtolkning som Skatteverket förordar skulle kunna innebära en skatteskärpning avseende ränteintäkter för de privatbostadsföretag som har räntekostnader som överstiger tre procent av fastighetens taxeringsvärde och att en sådan skärpning av beskattningen inte torde ha varit avsedd (jfr a. prop. s.149 f .).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

För privatbostadsföretag finns särskilda regler i 39 kap. 25 § IL för beskattningen av företagets innehav av fastigheter. Frågan i ärendet är om ränteintäkter på grund av banktillgodohavanden eller liknande kan anses vara hänförliga till fastigheten i den mening som avses i bestämmelsen och därmed vara skattefria för föreningen.

När bestämmelserna ursprungligen infördes beskattades fastighetsinkomster och kapitalinkomster i skilda inkomstslag. Mot den bakgrunden ger schablonbestämmelsen, som föreskrev att avdrag fick göras för ränteutgifter på lånat kapital nedlagt i fastigheten, uttryck för att ränteintäkter inte omfattades. Att syftet var att bestämmelsen skulle ha den innebörden framgår av förarbetena (jfr prop. 1954:37 s. 34). Någon ändring av schablonbestämmelsen som skulle kunna föranleda en annan tolkning har inte gjorts senare.

Den särskilda beskattningsordningen för privatbostadsföretagets fastighetsinnehav har nu ändrats i så motto att i stället för schablonbeskattningen ska inkomster och utgifter som är hänförliga till fastigheten inte tas upp respektive inte dras av. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning finns det inte stöd i lagtexten för att anse att slopandet av schablonbeskattningen innebär att gränsen har flyttats mellan de inkomster och utgifter som omfattas av den särskilda beskattningsordningen för privatbostadsföretag och de övriga inkomster och utgifter som omfattas av vanliga regler. Att uttrycket ”hänförliga till fastigheten” tagits in i lagtexten har inte kommenterats i lagstiftningsarbetet (jfr prop. 2006/07:1 s.149 f ., bet. 2006/07:FiU1 s. 108,135 f ., 233, Lagrådets yttrande bilaga 1 s.17 f . och 22 samt Skatteutskottets yttrande bilaga 4 s. 76). Det får därför uppfattas som ett förtydligande av vad som gällde tidigare (jfr prop. 1999/2000:2 del 2 s. 458).

Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden att ifrågavarande ränteintäkter inte ska anses hänförliga till fastigheten och därför tas upp till beskattning.”

Allmänna ombudet hos Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle överpröva Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Regeringsrätten (majoriteten) skrev så här i sin dom 2010-12-29:

”Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att bostadsrättsföreningen inte ska beskattas för ränteinkomsterna till den del de är hänförliga till föreningens fastighet.”

”SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Frågan i målet är om bostadsrättsföreningen ska beskattas för vissa ränteinkomster.

Enligt den grundläggande bestämmelsen i 39 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska privatbostadsföretag i fråga om fastighet i Sverige inte ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning 2006 då schablonbeskattningen av sådana företag slopades.

Det finns ingen särskild bestämmelse rörande ränteinkomster i privatbostadsföretag. I det enskilda fallet får därför avgöras om och i vad mån sådana inkomster ska anses hänförliga till fastigheten och därmed inte bli föremål för beskattning.

Av vad nu sagts följer att bostadsrättföreningen inte ska beskattas för de i målet aktuella ränteinkomsterna till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Förhandsbeskedet bör ändras i enlighet härmed. Underlag saknas för att lämna ett mer preciserat besked.”

Kommentar

I anledning av domen återkallas Skatteverkets ställningstagande angående ränteintäkter i privatbostadsföretag 2007-11-07, dnr 131 673718-07/111.

I 2011 års handledning för taxering har lämnats följande kommentar till domen:

Enligt Skatteverkets bedömning är ränta på konto i bank skattebefriad till den del ränteinkomsten kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet. Detta får normalt anses vara fallet om räntan härrör från hyror och årsavgifter som medfört tillfälliga likviditetsöverskott samt likviditetsöverskott till följd av att företaget avsatt medel för framtida reparationer och underhåll av fastigheten. Ränteinkomster som inte har samma anknytning till föreningens fastighet är på samma sätt som kapitalvinster och rörelseinkomster etc. skattepliktiga på vanligt sätt i inkomstslaget näringsverksamhet. En bedömning får ske utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%