Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill

Högsta förvaltningsdomstolen

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr: 4033-4034-09

Upplösning av negativ goodwill utgör skattepliktig intäkt.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 26 januari 2011, mål nr 4033-09 och 4034-09

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och kammarrättens domar och fastställde Skatteverkets beslut. Fråga i målet var hur en upplösning av negativ goodwill som uppkommit vid ett ”inkråmsförvärv” skulle behandlas skattemässigt. HFD fann att upplösningen var en skattepliktig intäkt och att periodiseringen av denna upplösningen skulle ske i enlighet med god redovisningssed.

Frågan var också hur det skattemässiga anskaffningsvärdet för en genom inkråmsförvärvet anskaffad byggnad skulle bestämmas. HFD menade att det inte var någon skillnad mellan det redovisningsrättsliga anskaffningsvärdet och det skattemässiga.

Skälen för Högsta förvaltningsdomstolens avgörande:

Högsta förvaltningsdomstolen anförde bl.a. följande: ”Av 15 kap. 1 § IL framgår att alla inkomster i en näringsverksamhet ska tas upp som intäkt i verksamheten. Något undantag från denna regel finns inte för en inkomst av nu aktuellt slag. Återföringen av den negativa goodwillen utgör därmed en skattepliktig intäkt i bolagets verksamhet. Bolaget har rätteligen

intäktsfört den negativa goodwillen under räkenskapsåret 2004 och intäkten ska därför enligt 14 kap. 2 § IL tas upp till beskattning vid 2005 års taxering:”

När det gäller den inkomstskattemässiga hanteringen av anskaffningsvärdet konstaterade HFD att det föreligger en närmast identisk bestämning inom civilrätten och skatterätten av vad som ska utgöra anskaffningsvärde på byggnader. I 4 kap. 3 § ÅRL används uttrycket ”utgifterna för tillgångens förvärv” för anläggningstillgångar medan det i 19 kap. 9 § IL använda uttrycket avseende byggnader är ”utgiften för förvärvet”. HFD menade att innebörden av bestämmelserna är densamma och att det därför inte föreligger någon skillnad mellan det anskaffningsvärde på byggnader som ska tas upp i räkenskaperna respektive som underlag för den skattemässiga avskrivningen. De redovisningsmässiga reglerna innebär bl.a. att identifierbara tillgångar ska tas upp till sina respektive verkliga värden vid ett rörelseförvärv.

Kommentar:

Domen överensstämmer med Skatteverkets ställningstagande 2006-12-06, dnr 131 726898-06/111.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%