Innehåll

Rättsfall från Skatterättsnämnden

2011-02-22 Omräkningslagen

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Näring, Redovisning

Dnr/målnr/löpnr: 115-09/D

Värdeförändringar på skulder i euro som beror på ändrad växelkurs mellan euro och svenska kronor har inte ansetts påverka den beskattningsbara inkomsten vid en omräkning av resultatet till svenska kronor.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 22 februari 2011.

Skatterättsnämndens bedömning:

”Vid beskattningen av filialens inkomster gäller lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. (omräkningslagen). Enligt den lagen ska som huvudregel det löpande resultatet i euro inom det till redovisningen s.k. kopplade området räknas om till svenska kronor enligt beskattningsårets genomsnittliga växlingskurs (5 §). För beskattning av transaktioner som inte ingår i det kopplade området finns inga särskilda bestämmelser, vilket leder till att beräkningarna och beskattningen ska ske enligt ”vanliga” regler i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, se prop. 1999/2000:23, t.ex. s. 173–175.

Omräkningslagen innehåller bestämmelser som innebär att det skattepliktiga resultatet – som, såvitt avser kopplade poster, mäts i euro – för deklarationsändamål räknas om till svenska kronor. Att euro är beskattningsvaluta framgår även motsatsvis av 11 § första stycket som anger att i stället för vad som föreskrivs i 14 kap. 8 § IL ska fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i annan valuta än euro värderas till kursen vid beskattningsårets utgång.

Detta betyder att valutakursförändringar på till redovisningen kopplade poster i euro inte kommer att tas med vid beräkningen av ett euroredovisande företags skattepliktiga resultat utan behandlas på motsvarande sätt som gäller för sådana poster i svenska kronor för företag som har sin redovisning i svenska kronor.”

Därefter konstaterade Skatterättsnämnden att de ifrågavarande skulderna inte är sådana poster som ska kapitalvinstbeskattas. Därför ska värdeförändringen som beror på ändrad växelkurs mellan euro och den svenska kronan på den ifrågavarande skulden inte vare sig tas upp eller dras av.

Kommentar:

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och begärt fastställelse.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%