Innehåll

Rättsfall från Kammarrätten

2011-02-28 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande – tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 6124-09

Kammarrätten anser att Sverige inte kan beskatta utbetalningar från pensionsförsäkring och eget IPS-sparande med stöd av artikel 18 i brittiska skatteavtalet.

Se även Kammarrättens i Stockholm dom 2011-02-22, mål nr 6123–6124-09

Inkomståret 2008

X har flyttat ut till Storbritannien och är därefter begränsat skattskyldig. Han har hemvist i Storbritannien enligt det aktuella skatteavtalets artikel 4.

Skatteverket har beslutat att skatteavdrag ska göras enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt (SINK) med 25 % på ett underlag motsvarande 80 procent av ersättningen som betalas ut från Nordea Liv & Pension samt enligt samma lag med 25 procent på ett underlag motsvarande 80 % av ersättningen som betalas ut från Nordea IPS.

Skatteverket har ansett att ersättningarna är skattepliktiga enligt 5 § punkt 6 SINK samt att skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland ger Sverige rätt att beskatta dessa med viss begränsning. Enligt artikel 18 punkt 1 får pensioner på grund av tidigare anställning och livränta som betalas från Sverige till mottagare i Storbritannien beskattas här i landet. Innan skatten beräknas ska Sverige reducera inkomsten med en femtedel. I punkt 4 av artikeln finns definitionen av vad som avses med uttrycket livränta. Här framgår att med livränta förstås ett fastställt belopp, som betalas ut periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

Kammarrätten anser att såväl utbetalningarna från pensionsförsäkringen som utbetalningarna från IPS-sparandet faller in under begreppet ”livränta” i artikel 18 punkt 1 i den utsträckning de uppfyller definitionen av begreppet i artikel 18 punkt 4. Kammarrätten anser att det är avgörande hur begreppet ”fastställt belopp” ska tolkas. Rätten anser följande när det gäller utbetalningarna från pensionsförsäkringen. Det finns en garanterad del och en del som inte är garanterad. De utbetalda beloppen består således av två delar, men bör betraktas som en enhet. I den del som avser den ej garanterade återbäringen finner rätten att beloppen inte kan anses fastställda på det sätt som avses i skatteavtalet. Därmed finner kammarrätten att beloppen i sin helhet inte ryms inom definitionen av begreppet livränta i skatteavtalet. När det gäller utbetalningar från IPS-konto kan beloppen variera från månad till månad. Kammarrätten anser mot den bakgrunden att beloppen inte ska anses fastställda på ett sådant sätt att de ryms inom definitionen av begreppet livränta i skatteavtalet.

Kommentar:

Skatteverket delar inte den bedömning kammarrätten gör. Verket anser istället att avtalet inte förhindrar Sverige från att beskatta 80 procent av utbetalningarna enligt SINK. Skatteverket överklagar därför domen och begär prövningstillstånd.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%