Rättsfall från Kammarrätten

2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU

Kammarrätten i Stockholm

Område: Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 4305-10

Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU

Vid bedömning av avdragsrätt för koncernbidrag från ett svenskt moderbolag till ett italienskt dotterbolag har godtagits att värdeöverföringen skett andra året före det år då likvidationen av dotterbolaget avslutades

Taxeringsår 2003

Ett svenskt moderbolag yrkade vid 2003 års taxering avdrag för ett koncernbidrag som bolaget under år 2000 lämnat till sitt italienska dotterbolag. Dotterbolagets likvidation hade avslutats i december 2002. Skatteverket medgav inte avdrag på den grunden att bidraget inte hade lämnats det sista hela beskattningsåret före likvidationens avslutande. Skatteverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten fann i dom den 10 juni 2010 i mål nr 14728-10 att det förhållandet att koncernbidraget lämnats år 2000 inte utgjorde grund för att vägra avdrag samt återförvisade målet till Skatteverket för vidare handläggning. I domskälen anfördes bl.a. följande.

”Medan ett svenskt moderbolag kan täcka sitt svenska dotterbolags förluster med löpande tillskott som också får dras av löpande, skulle ett koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag, i enlighet med Skatteverkets tolkning, endast kunna lämnas ett visst år och dessutom med uppskjuten avdragsrätt. Förvaltningsrätten konstaterar att ett bolag i förväg inte torde känna till vilket beskattningsår som blir det sista hela beskattningsåret. Ett dotterbolags likvidation kan dessutom löpa under mer än ett år. Enligt förvaltningsrättens bedömning går det varken i tidigare praxis eller i Regeringsrättens avgöranden den 11 mars 2009 att finna stöd för Skatteverkets tolkning att förmögenhetsöverföringar som har gjorts ett eller flera år tidigare inte skulle vara avdragsgilla. Förvaltningsrätten finner att en sådan avdragsbegränsning skulle innebära en otillåten diskriminering som strider mot gemenskapsrätten.

Skatteverket har därför inte haft fog för att på den grunden att det nu aktuella koncernbidraget lämnades år 2000, dvs. året innan det sista hela beskattningsåret, neka bolaget det yrkade avdraget.”

Skatteverkets överklagande avslogs av kammarrätten som instämde i förvaltningsrättens bedömning.

Kommentar:

Kammarrättens dom kommer inte att överklagas. Det framstår inte som sannolikt att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd vid ett överklagande, framför allt mot bakgrund av att ny lagstiftning om koncernavdrag, som syftar till att täcka den i målet aktuella situationen, numera införts i 35 a kap. IL.

Utgången i målet är i strid med Skatteverkets ståndpunkt i ställningstaganden den 15 maj 2009 (dnr 131 440547-09/111) och den 5 oktober 2009 (dnr 131 743085-09/111) i den del dessa gäller tidpunkten för förmögenhetsöverföringen. Även om kammarrättens ståndpunkt kan ifrågasättas kommer Skatteverket att anpassa sig till kammarrättens bedömning och upphäva de aktuella ställningstagandena vad avser tidpunkten för förmögenhetsöverföringen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%