Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

2011-05-05 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte pt – Beskattning av inkomst vid tjänsteresor enligt SINK och skatteavtal

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 6897-09

Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 29 mars 2011

En person var bosatt och hade hemvist i Danmark. Under inkomståret 2004 arbetade personen för ett svenskt företag här i Sverige. Inkomsten beskattades enligt SINK. I sin tjänst gjorde personen tjänsteresor till andra länder. KRNG (2009-09-02, mål nr 4711-08) instämde i länsrättens bedömning att hela inkomsten skulle beskattas i Sverige. Länsrätten ansåg sammanfattningsvis att Sverige kan beskatta inkomsterna som belöper på det arbete som utförts i andra länder vid tjänsteresor med stöd av bestämmelserna i SINK. Det nordiska skatteavtalet ansågs inte förhindra detta, dvs. Sverigesbeskattningsrätt var inte begränsad enligt domstolens mening. Bl.a. uttalades det att arbetet personen utfört under tjänsteresorna utomlands är knutet till anställningen i det svenska företaget. Arbetet ansågs därmed utfört i Sverige.

Skatteverket ansåg dock att bestämmelserna i artikel 15 i det nordiska skatteavtalet begränsade Sveriges beskattningsrätt avseende ersättningen som hänförde sig till arbete som faktiskt utförts utanför Sverige.

När det gäller förhållandena mellan Sverige och Danmark gäller från och med den 1 januari 2005 ett särskilt avtal som innebär att arbete som utförts i hemmet samt på tjänsteresor under vissa förhållanden beskattas i arbetsstaten. Detta avtal skulle dock inte tillämpas för det år som ärendet gällde.

Skatteverket överklagade domen och begärde prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 29 mars 2011 att inte meddela prövningstillstånd.

Kommentar:

Skatteverket står fast vid den principiella inställning som återspeglas i ärendet. Det innebär att när artikel 15 är utformad enligt OECD:s modellavtal så har hemviststaten, som i detta fall var Danmark, beskattningsrätten. Endast de inkomster som avser arbete utfört i arbetslandet, i detta fall Sverige, får beskattas i arbetslandet. Det innebär att i motsvarande ärenden är Sveriges rätt att beskatta inkomsten begränsad till att enbart gälla de inkomster som avser arbete utfört här i landet. För att undanröja eventuell dubbelbeskattning föreskriver sedan metodartikeln om creditmetoden (avräkning) eller exemptmetoden (undantagande) ska tillämpas.

När det gäller förhållandena mellan Sverige och Danmark gäller, som framgår ovan, från och med den 1 januari 2005 ett särskilt avtal som innebär att arbete som utförts i hemmet samt på tjänsteresor under vissa förhållanden beskattas i arbetsstaten. Detta avtal innehåller dock regleringar som gör avsteg från den grundläggande principen i artikel 15.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%