Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

2011-05-05 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte pt – Beskattning av inkomst vid tjänsteresor enligt SINK och skatteavtal

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 6897-09

Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 29 mars 2011

En person var bosatt och hade hemvist i Danmark. Under inkomståret 2004 arbetade personen för ett svenskt företag här i Sverige. Inkomsten beskattades enligt SINK. I sin tjänst gjorde personen tjänsteresor till andra länder. KRNG (2009-09-02, mål nr 4711-08) instämde i länsrättens bedömning att hela inkomsten skulle beskattas i Sverige. Länsrätten ansåg sammanfattningsvis att Sverige kan beskatta inkomsterna som belöper på det arbete som utförts i andra länder vid tjänsteresor med stöd av bestämmelserna i SINK. Det nordiska skatteavtalet ansågs inte förhindra detta, dvs. Sverigesbeskattningsrätt var inte begränsad enligt domstolens mening. Bl.a. uttalades det att arbetet personen utfört under tjänsteresorna utomlands är knutet till anställningen i det svenska företaget. Arbetet ansågs därmed utfört i Sverige.

Skatteverket ansåg dock att bestämmelserna i artikel 15 i det nordiska skatteavtalet begränsade Sveriges beskattningsrätt avseende ersättningen som hänförde sig till arbete som faktiskt utförts utanför Sverige.

När det gäller förhållandena mellan Sverige och Danmark gäller från och med den 1 januari 2005 ett särskilt avtal som innebär att arbete som utförts i hemmet samt på tjänsteresor under vissa förhållanden beskattas i arbetsstaten. Detta avtal skulle dock inte tillämpas för det år som ärendet gällde.

Skatteverket överklagade domen och begärde prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 29 mars 2011 att inte meddela prövningstillstånd.

Kommentar:

Skatteverket står fast vid den principiella inställning som återspeglas i ärendet. Det innebär att när artikel 15 är utformad enligt OECD:s modellavtal så har hemviststaten, som i detta fall var Danmark, beskattningsrätten. Endast de inkomster som avser arbete utfört i arbetslandet, i detta fall Sverige, får beskattas i arbetslandet. Det innebär att i motsvarande ärenden är Sveriges rätt att beskatta inkomsten begränsad till att enbart gälla de inkomster som avser arbete utfört här i landet. För att undanröja eventuell dubbelbeskattning föreskriver sedan metodartikeln om creditmetoden (avräkning) eller exemptmetoden (undantagande) ska tillämpas.

När det gäller förhållandena mellan Sverige och Danmark gäller, som framgår ovan, från och med den 1 januari 2005 ett särskilt avtal som innebär att arbete som utförts i hemmet samt på tjänsteresor under vissa förhållanden beskattas i arbetsstaten. Detta avtal innehåller dock regleringar som gör avsteg från den grundläggande principen i artikel 15.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%