Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Samma eller likartad verksamhet

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Område: Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 49-11/D

Ett fåmansföretag avyttrar ett annat fåmansföretag, där ägaren är verksam i betydande omfattning. De båda företagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet eftersom vinstmedel från det senare företaget anses ha överförts till det förra företaget genom köpeskillingen. Att det senare företaget under en tid inte varit ett fåmansföretag och inte heller ägts av den skattskylige har ingen betydelse

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 oktober 2011, dnr 49-11/D

Förhandsbesked

Ns aktier i Invest AB (IAB) är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

Bakgrund

N var under år 2005, direkt och indirekt via IAB, huvudägare i NSAB i vilket bolag han var VD. Det medförde att aktierna i såväl NSAB som IAB var kvalificerade andelar.

Samtliga aktier i NSAB såldes samma år till det amerikanska bolaget CT, som inte är ett fåmansföretag. Vederlaget utgjordes av aktier i CT, som sammanlagt motsvarande en ägarandel om ca 1 procent i bolaget. För Ns del utgick vederlag även i form av kontanter.

År 2006 förvärvade det amerikanska bolaget VS samtliga aktier i CT mot, för Ns och IABs del, kontant betalning.

N har hela tiden fortsatt som VD i NSAB. Som ett led i en omstrukturering av verksamheten i VS-koncernen köpte N tillsammans med några andra personer ut NSAB år 2008 genom det av dem ägda NSHAB.

Verksamheten i IAB har bestått i förvaltning av först aktierna i CT och därefter av det kapital som uppkom vid försäljningen av dessa aktier.

N frågar om aktierna i IAB är kvalificerade andelar för honom efter utgången av 2010. Som stöd för sin uppfattning att frågan ska besvaras nekande har han anfört att NSAB och IAB inte kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL eftersom NSAB upphört att vara ett fåmansföretag under viss period åren 2006 till 2008.

Skatteverket anser att aktierna i IAB är kvalificerade andelar för N.

Skatterättsnämndens bedömning

I 57 kap. 4 § IL regleras under vilka förutsättningar en andel i ett fåmansföretag ska anses som en kvalificerad andel. Enligt första stycket 1 är andelen kvalificerad om, såvitt här är av intresse, andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Enligt förutsättningarna har N inte varit verksam i betydande omfattning i IAB. Aktierna i IAB kan således inte på den grunden anses som kvalificerade andelar.

Det återstår därmed att pröva om N är, eller har varit, verksam i ett annat fåmansföretag som kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet som IAB.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall fall där likartad samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28 och RÅ 2010 ref. 11 I-V).

IAB avyttrade år 2006 samtliga sina aktier i NSAB – och därigenom del av den verksamhet som bedrevs i det bolaget – till CT för som det får antas aktiernas marknadsvärden. Därmed har IAB tillgodogjort sig kapital som genererats i verksamheten i NSAB och som kan hänföras till Ns arbetsinsatser i det bolaget.

Den fortsatta verksamheten i IAB har bestått i förvaltning av det vederlag som utgick för aktierna och det kapital som senare trätt i dess ställe.

Av det anförda följer att IAB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet som den som bedrivs i NSAB där N alltjämt är verksam som VD (jfr RÅ 2010 ref. 11 I). Aktierna i IAB utgör därmed kvalificerade andelar för N.

Att han viss tid under den föregående femårsperioden inte haft några ägarintressen i NSAB och bolaget då inte varit ett fåmansföretag medför inte någon annan bedömning. Utdelning på aktierna i IAB ska därför beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL.

Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och kommer inte att överklagas av verket. Att verksamhetsbolaget (NSAB) under en tid inte varit fåmansföretag eller inte ägts av den skattskyldige (N) har ingen betydelse så som 57 kap. 4 § IL är formulerad. Denna prövning görs vid varje aktuellt taxeringsår och för nu aktuellt år är NSAB ett fåmansföretag och ägs indirekt av N. Det har heller ingen betydelse att avyttringen av NSAB genomfördes som ett andelsbyte.

Förhandsbeskedet innehöll även en fråga 2 om skatteflyktslagen men, pga. svaret på fråga 1, förföll den frågan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...