Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Fordran på grund av misstagsbetalning

Beslutande instans: Högsta förvaltningsdomstolen

Datum: 7 november 2011

Dnr/målnr/löpnr: 3855-10

Misstagsinbetalning till skattekonto

Högsta domstolen har den 7 november 2011 (mål T 3855) beslutat att Skatteverket ska betala tillbaks pengar som ett bolag av misstag betalat in som tillgodoräknats ett annat bolags skattekonto.

Anledningen till att Skatteverket lät saken gå till domstol var att det bolag till vilkets konto betalningen tillgodoräknades hade skatteskulder. Inbetalningen användes till att betala dessa skulder. Enligt en uttrycklig bestämmelse i skattebetalningslagen får Skatteverket bara göra ut- eller återbetalningar från skattekontot om det finns ett överskott. Högsta domstolen har nu slagit fast att de civilrättsliga principerna om s.k. condictio indebiti tar över de av riksdagen beslutade bestämmelserna i skattebetalningslagen.

Skatteverket har redan tidigare betalat tillbaks misstagsinbetalningar när det funnits överskott på mottagarens konto. Skatteverket kommer i fortsättningen att rätta sig efter Högsta domstolens dom och betala tillbaks misstagsbetalningar även när det finns ett underskott på mottagarens konto.

För att en återbetalning ska ske till inbetalaren förutsätts att det är fråga om en misstagsbetalning. Det är den som begär återbetalning som ska visa att så är fallet.

För att återbetalning ska ske förutsätts även att det inbetalade beloppet inte har betalats ut till kontoinnehavaren eller någon av hans fordringsägare (annan fordringsägare än Skatteverket). I ett sådant fall får inbetalaren vända sig mot den som fått utbetalningen.

För att återbetalning ska ske förutsätts slutligen att inbetalaren påtalar misstaget för Skatteverket kort efter det att han fått sitt utdrag från skattekontot.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%