Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

2011-12-21 Utländsk motsvarighet till svenskt aktiebolag

Dnr/målnr/löpnr: 29-11/D och 92-11/D

Skatterättsnämnden har ansett att andelar i ett angolanskt Lda och ett chilenskt Ltda motsvarar ett svenskt aktiebolag och att andelarna är näringsbetingade.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 12 december.

Skatterättsnämnden har prövat om andelarna i ett angolanskt ”sociedade por quotas” (Lda) och ett chilenskt ”sociedad de responsabilidad limitada” (Ltda) ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag.

Skatterättsnämnden hänvisar till RÅ 2009 ref. 100 som gällde andelar i ett ryskt bolag av visst slag. Högsta förvaltningsdomstolen framhöll där att det av utredningen framgick att delägarna i det ryska bolaget inte var personligen ansvariga för bolagets skulder och ansåg att de civilrättsliga skillnader som förelåg mellan svenska aktiebolag och den ryska bolagsformen saknade betydelse i sammanhanget. Det ryska bolaget uppfyllde även kravet på att vara inkomstskattesubjekt i hemlandet.

Inte heller i de båda aktuella bolagen kan delägarna göras ansvariga för bolagets skulder. Av utredningarna framgår vidare att ett angolanskt Lda och ett chilenskt Ltda även i övrigt civilrättsligt till stor del överensstämmer med ett svenskt aktiebolag. Vissa skillnader, som att delägarna i ett Lda och Ltda inte har aktier i bolaget utan procentuella andelar samt att en delägare kan uteslutas ur ett Lda, var förhållanden som förelåg också i ovan nämnda rättsfall. Eftersom både Lda och Ltda är föremål för inkomstbeskattning i sina respektive hemländer finner skatterättsnämnden att de båda bolagen får anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

Kommentar: Skatteverket överklagar inte förhandsbeskeden. Enda gången frågan om vad som motsvarar ett svenskt aktiebolag har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är i RÅ 2009 ref. 100. HFD accepterade vissa civilrättsliga skillnader men pekade på att delägarna inte var personligen ansvariga för bolagets skulder. Även Skatterättsnämnden har framhållit denna omständighet. Skatteverket uppfattar därför att detta är en viktig faktor i prövningen av om ett utländskt företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag. En annan nödvändig faktor är att bolagsformen är inkomstskattesubjekt i sitt hemland men detta påpekades redan i prop. 2002/03:96 s. 105.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%