Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

2012-02-01 Anställdas förvärv av aktier

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Dnr/målnr/löpnr: 78-11/D

Anställda förvärvar indirekt preferensaktier i det bolag där de är anställda för marknadspris. Utdelningen på aktierna är differentierad mellan preferensaktierna och stamaktierna som ägs av andra ägare. Utdelningen till de anställda beskattas i detta fall i kapital om inte fåmansföretagsreglerna är tillämpliga.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 1 februari 2012

Beskattningsår som börjar kalenderåren 2011 – 2014

Anställda erbjuds delägarskap i ett bolag som förvärvar preferensaktier i det företag där de arbetar. Förvärvet sker på marknadsmässiga villkor.

Preferensaktierna och stamaktierna i företaget har samma röstvärde men ger olika rätt till del i bolagets vinst. I bolagsordningen anges att utdelningsrätten på respektive aktieslag regleras i aktieägaravtal. Avtalet reglerar hur stor del av årets resultat som ska delas ut.

Beslutad utdelning differentieras enligt följande. Utdelning upp till två miljoner kr ges endast på stamaktierna medan utdelning mellan två och tre miljoner kr endast tillfaller preferensaktierna. Utdelning därutöver fördelas i förhållande till aktiernas ägarandel.

Fråga 1: Ska utdelning som en anställd kan få från företaget beskattas på annat sätt än vad som följer av 57 kap. IL?

Fråga 4: Ska en person som köper in sig i bolaget till ett pris motsvarande marknadsvärdet inkomstbeskattas?

Fråga 5: Är skatteflyktslagen tillämplig?

Förhandsbesked

Utdelningen föranleder ingen annan beskattning i inkomstslaget tjänst än den som följer av bestämmelserna i 57 kap. IL. Förvärvet av aktier medför ingen inkomstbeskattning. Skatteflyktslagen är inte tillämplig på förfarandet.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1:

Frågan gäller om den utdelning som bolaget kan komma att lämna till aktieägarna ska beskattas på annat sätt än enligt bestämmelserna i 57 kap. IL.

En utdelning som betalas ut till aktieägarna enligt beslut på bolagsstämma bör normalt behandlas som utdelning även skatterättsligt. Undantag har i praxis gjorts i en situation där aktier av samma slag gav olika utdelning beroende på vem som ägde dem (RÅ 2000 ref. 56).

I 57 kap. IL regleras i vilka fall en utdelning ska tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Någon anledning att därutöver behandla utdelning som lön föreligger, enligt Skatterättsnämndens mening, inte i ett fall som detta där utdelningens storlek inte har någon koppling till den enskilde delägarens arbetsprestation och utgår med samma belopp för aktier av samma slag (jfr RÅ 2007 not. 129).

Fråga 4:

Enligt förutsättningarna kommer sökanden att förvärva aktierna i bolaget för marknadsvärdet. Då förvärvet inte sker på förmånliga villkor medför det inga beskattningskonsekvenser för honom eller bolaget.

Fråga 5:

Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet.

Kommentar: Skatteverket delar bedömningen och överklagar inte förhandsbeskedet.

Det är vanligt att olika aktieslag har olika rätt till utdelning. I detta fall är utdelningens storlek inte knuten till den individuella arbetsprestationen. Skillnaderna i utdelning mellan olika aktieslag är inte heller sådan att utdelningen på preferensaktierna i detta fall kan anses som en kollektiv lön av något slag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%