Innehåll

Rättsfall från Kammarrätten

2012-02-14 Beskattning av pension till följd av arbete hos Världsbanken (IBRD)

Beslutande instans: Kammarrätten i Stockholm

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 3652–3654-11

Kammarrätten i Stockholm har i ett flertal domar ansett att ersättning från Staff Retirement Plan and Trust of the International Bank for Reconstruction And Development, IBRD, (Världsbanken) inte ska beskattas, se bl.a. mål nr 568-08, 1015–1018-08, 1678–1682-08, 3750-10, 4428–4434-11, 3652–3654-11. I en dom från 2010-02-23, mål nr 6319-09, gjorde dock samma domstol motsatt bedömning. Även i domar från 2002, mål nr 6822–6825-00 beskattades också ersättningar som betalades ut till följd av arbete för Världsbanken.

Såväl Skatteverket som de skattskyldiga har överklagat kammarrättsdomar till Högsta förvaltningsdomstolen men inte fått prövningstillstånd. Även begäran om resning har avslagits av Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommentar:

Skatteverket har i en tidigare rättsfallskommentar från den 6 september 2010 förklarat att verket håller fast vid synsättet att ersättningarna från den aktuella utbetalaren ska beskattas. Skatteverket ändrar dock den inställningen.

I de domar som meddelats på senare tid, se bl.a. mål nr 3652 – - 3654-11 meddelade 2012-02-14, uttalar Kammarrätten i Stockholm att pensionen får anses utgå på grund av försäkring. Skatteverket kommer därför fortsättningsvis att ha som utgångspunkt att pension från den aktuella utbetalaren utgår på grund av försäkring, så länge förutsättningarna som gällt i målen är desamma som när kammarrätten gjort sin bedömning och rättsläget i övrigt är oförändrat.

I detta sammanhang kan påpekas att beskattning inte sker när utbetalning görs från en försäkring som skattemässigt är klassificerad som kapitalförsäkring. Livförsäkringar som är tecknade från den 1 januari 1969 till och med den 31 december 1996 i en utländsk försäkringsrörelse är kapitalförsäkringar.

Det innebär att när en ersättning utgår till följd av arbete för Världsbanken och det kan konstateras att Världsbanken ingått ett avtal med trusten eller dess föregångare under denna tidsperiod (1 januari 1969 – 31 december 1996) så ska ersättningen undantas från beskattning. När det gäller avtal som är tecknade fr.o.m. den 1 januari 1997 måste en prövning göras om bestämmelserna i 58 kap. 5 § IL är tillämpliga och ersättningen därför ska behandlas som en skattepliktig pensionsförsäkring.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%