Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

2012-03-15 HFD anser att det krävs fysisk närvaro för att ett arbete ska anses utfört i en annan avtalsslutande stat än den som är personens hemviststat

Beslutande instans: Högsta förvaltningsdomstolen

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr: 399–403-10

Inkomsttaxering 2005–2008

Frågan i målet gällde om X uppfyllde villkoret för att arbetet ska vara utfört i Finland även i fråga om de dagar då han inte fysiskt vistades där på grund av tjänsteresor, vistelse i Sverige eller semesterresor till tredje land.

X var obegränsat skattskyldig i Sverige samt hade hemvist här enligt det nordiska skatteavtalet. Han hade bostad i Finland och var anställd av finsk arbetsgivare. X utförde inte något arbete i Sverige, men väl i Finland och i tredje land under tjänsteresor. Skatteverket ansåg att inkomsterna från den finska arbetsgivaren skulle beskattas i Sverige med undantag för de inkomster som hänförde sig till arbete i Finland. Detta pga. att det nordiska skatteavtalet begränsade svensk beskattning av inkomst hänförlig till arbete utfört i Finland. Kammarrätten i Stockholm var av annan åsikt och instämde i länsrättens bedömning, vilket sammanfattningsvis innebar att Sveriges rätt att beskatta inkomst för arbete utfört i Sverige begränsades fullt ut av det nordiska skatteavtalet. Arbetet ansågs i sin helhet utfört i Finland.

Av artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet framgår att lön eller annan liknande ersättning som en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär pga. anställning endast beskattas i denna stat, såvida inte arbetet utförs i annan avtalsslutande stat. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där. OECDs modellavtal är utgångspunkt för det nordiska skatteavtal, se prop. 1996/97:44.

Skatteverket överklagade domen från KRNS till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som meddelade prövningstillstånd.

HFD fann att av de inkomster X uppbar från sin arbetsgivare i Finland så ska från svensk beskattning undantas det belopp som hänförde sig till arbetet han utförde när han fysiskt befann sig i Finland. Beloppen ska beräknas med utgångspunkt i antalet arbetade dagar i Finland dividerat med totala antalet arbetsdagar på ett år.

Kommentar:

HFD bekräftar i sin dom att det krävs fysisk närvaro för att arbete ska kunna anses vara utfört i en annan avtalsslutande stat än den som är personens hemviststat. Detta när fördelningsartikeln, som behandlar tjänsteinkomster är utformad med utgångspunkt i OECDs modellavtal. HFD anger även hur ersättning ska fördelas mellan staterna när det är aktuellt med en fördelning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%