Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

2012-03-15 HFD anser att det krävs fysisk närvaro för att ett arbete ska anses utfört i en annan avtalsslutande stat än den som är personens hemviststat

Beslutande instans: Högsta förvaltningsdomstolen

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr: 399–403-10

Inkomsttaxering 2005–2008

Frågan i målet gällde om X uppfyllde villkoret för att arbetet ska vara utfört i Finland även i fråga om de dagar då han inte fysiskt vistades där på grund av tjänsteresor, vistelse i Sverige eller semesterresor till tredje land.

X var obegränsat skattskyldig i Sverige samt hade hemvist här enligt det nordiska skatteavtalet. Han hade bostad i Finland och var anställd av finsk arbetsgivare. X utförde inte något arbete i Sverige, men väl i Finland och i tredje land under tjänsteresor. Skatteverket ansåg att inkomsterna från den finska arbetsgivaren skulle beskattas i Sverige med undantag för de inkomster som hänförde sig till arbete i Finland. Detta pga. att det nordiska skatteavtalet begränsade svensk beskattning av inkomst hänförlig till arbete utfört i Finland. Kammarrätten i Stockholm var av annan åsikt och instämde i länsrättens bedömning, vilket sammanfattningsvis innebar att Sveriges rätt att beskatta inkomst för arbete utfört i Sverige begränsades fullt ut av det nordiska skatteavtalet. Arbetet ansågs i sin helhet utfört i Finland.

Av artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet framgår att lön eller annan liknande ersättning som en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär pga. anställning endast beskattas i denna stat, såvida inte arbetet utförs i annan avtalsslutande stat. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där. OECDs modellavtal är utgångspunkt för det nordiska skatteavtal, se prop. 1996/97:44.

Skatteverket överklagade domen från KRNS till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som meddelade prövningstillstånd.

HFD fann att av de inkomster X uppbar från sin arbetsgivare i Finland så ska från svensk beskattning undantas det belopp som hänförde sig till arbetet han utförde när han fysiskt befann sig i Finland. Beloppen ska beräknas med utgångspunkt i antalet arbetade dagar i Finland dividerat med totala antalet arbetsdagar på ett år.

Kommentar:

HFD bekräftar i sin dom att det krävs fysisk närvaro för att arbete ska kunna anses vara utfört i en annan avtalsslutande stat än den som är personens hemviststat. Detta när fördelningsartikeln, som behandlar tjänsteinkomster är utformad med utgångspunkt i OECDs modellavtal. HFD anger även hur ersättning ska fördelas mellan staterna när det är aktuellt med en fördelning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...