Innehåll

Rättsfall från Kammarrrätten

Internprissättning vid ändring av låneavtal

Beslutande instans: Kammarrätten i Göteborg

Datum: 2012-07-06

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 6565-6569-10

Kammarrätten anser att när låneavtal 1 byts ut mot låneavtal 2 är det låneavtal 2 som ska prövas mot korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. Skatteverket har inte visat vad som kan anses vara en godtagbar marknadsmässig ränta.

Kammarrättens i Göteborg dom 2012-06-08, mål nr 6565–6569-10

Omständigheterna i målet var följande:

X AB förvärvade en koncern och finansierade förvärvet med ett lån (lån 1) från moderbolaget Y Corp i USA. Lånet löpte med rörlig ränta motsvarande STIBOR + 1 %. Räntan på lån 1 varierade mellan 4 och 5 %. Drygt ett och ett halvt år senare tog X AB upp ett nytt lån (lån 2) hos Z KB som kontrollerades av två bolag i koncernen med säte i USA respektive Bermuda. Lånet hade en fast ränta på 7,455 % i fem år. För påföljande femårsperioder skulle räntan vara STIBOR + 1,8 % + ett tillägg som skulle fastställas av långivaren. Lån 2 användes för att lösa lån 1.

Skatteverket ansåg att bytet av långivare inneburit en betydande försämring av lånevillkoren för X AB. En oberoende part hade inte brutit det första låneförhållandet och ingått ett annat med betydligt sämre lånevillkor, som medfört högre räntekostnader. Skatteverket ansåg att korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL var tillämplig och beskattade skillnaden i räntenivå mellan de båda avtalen.

Kammarrätten ansåg att det är lån 2 som ska prövas mot korrigeringsregeln. Skatteverket hade inte presenterat någon utredning som visade vad som kunde anses vara en godtagbar marknadsmässig ränta på det lånet under de aktuella åren.

Kommentar: Skatteverket har i det aktuella ärendet inte ifrågasatt att räntenivån på de båda lånen kunnat anses vara en godtagbar marknadsmässig ränta vid respektive lånetillfälle. En oberoende part skulle emellertid inte säga upp ett gällande låneavtal för att ingå ett annat med sämre lånevillkor. En oberoende part skulle inte heller acceptera att bindande avtalsvillkor ändras till dess nackdel. Skatteverket anser att korrigeringsregeln är tillämplig i sådana situationer.

Verket delar således inte kammarrättens uppfattning att det är lån 2 som ska prövas mot korrigeringsregeln. Verket överklagar dock inte kammarrättsdomen eftersom frågan om det funnits affärsmässiga skäl för X AB att övergå från rörlig till fast ränta är en bevisfråga.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...