Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Mervärdesskatt, beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand

Datum: 2012-09-12

Högsta förvaltningsdomstolens domar den 5 september 2012 i mål nr 6291-6393-10 och 735-757-11.

Samtliga mål rörde bolag som tillhandahållit tjänster i form av köp av fakturor med regressrätt, dvs. utan övertagande av kreditrisken (s.k. oäkta factoring). Frågan i målen var om den ersättning som bolagen fått i samband med att man övertog fakturorna var skattepliktig och, om så var fallet, hur beskattningsunderlaget skulle beräknas.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att de aktuella tjänsterna utgjorde inkasso och att omsättningen av dem var skattepliktig.

I frågan om beskattningsunderlaget hänvisade Högsta förvaltningsdomstolen till EU-domstolens praxis, där det framgår att mervärdesskatten inte ska belasta de skattskyldiga utan enbart den slutlige konsumenten. Beskattningsunderlaget ska därför inte vara högre än det belopp som den skattskyldige slutligen erhållit och mervärdesskatt ska inte uppbäras med mer än vad konsumenten betalat.

Bolagen hade bedömt att de aktuella tjänsterna var undantagna från skatteplikt och de hade fakturerat utan mervärdesskatt. Eftersom denna uppfattning visat sig felaktig måste bolaget betala mervärdesskatt för omsättningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening var det vid en sådan rättelse i efterhand mest förenligt med principen att mervärdesskatten inte ska belasta den skattskyldige själv, och med bestämmelsen att mervärdesskatt inte ska ingå i beskattningsunderlaget, att det belopp som åtgick för att betala skatten inte belades med mervärdesskatt. Detta belopp skulle därför inte räknas in i beskattningsunderlaget.

Skattesatsen för de aktuella tjänsterna var 25 procent. Beskattningsunderlaget skulle därmed bestämmas till den ersättning som bolaget fått minskad med 20 procent.

Kommentar:

Genom domar i Högsta förvaltningsdomstolen är Skatteverkets ställningstagande 2005-07-08 (dnr 130 649158-04/111) överspelat.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%