Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Mervärdesskatt, beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand

Datum: 2012-09-12

Högsta förvaltningsdomstolens domar den 5 september 2012 i mål nr 6291-6393-10 och 735-757-11.

Samtliga mål rörde bolag som tillhandahållit tjänster i form av köp av fakturor med regressrätt, dvs. utan övertagande av kreditrisken (s.k. oäkta factoring). Frågan i målen var om den ersättning som bolagen fått i samband med att man övertog fakturorna var skattepliktig och, om så var fallet, hur beskattningsunderlaget skulle beräknas.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att de aktuella tjänsterna utgjorde inkasso och att omsättningen av dem var skattepliktig.

I frågan om beskattningsunderlaget hänvisade Högsta förvaltningsdomstolen till EU-domstolens praxis, där det framgår att mervärdesskatten inte ska belasta de skattskyldiga utan enbart den slutlige konsumenten. Beskattningsunderlaget ska därför inte vara högre än det belopp som den skattskyldige slutligen erhållit och mervärdesskatt ska inte uppbäras med mer än vad konsumenten betalat.

Bolagen hade bedömt att de aktuella tjänsterna var undantagna från skatteplikt och de hade fakturerat utan mervärdesskatt. Eftersom denna uppfattning visat sig felaktig måste bolaget betala mervärdesskatt för omsättningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening var det vid en sådan rättelse i efterhand mest förenligt med principen att mervärdesskatten inte ska belasta den skattskyldige själv, och med bestämmelsen att mervärdesskatt inte ska ingå i beskattningsunderlaget, att det belopp som åtgick för att betala skatten inte belades med mervärdesskatt. Detta belopp skulle därför inte räknas in i beskattningsunderlaget.

Skattesatsen för de aktuella tjänsterna var 25 procent. Beskattningsunderlaget skulle därmed bestämmas till den ersättning som bolaget fått minskad med 20 procent.

Kommentar:

Genom domar i Högsta förvaltningsdomstolen är Skatteverkets ställningstagande 2005-07-08 (dnr 130 649158-04/111) överspelat.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%