Rättsfall från kammarrätten

Begränsat skattskyldigs försäljning av andel i bostadsrättsförening

Beslutande instans: Kammarrätten i Jönköping

Datum: 2013-01-23

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 3154-3155-12

Kammarrätten anser inte att det framstår som sannolikt att X under sin korta innehavstid har varit medlem i bostadsrättsföreningen, vilket är en förutsättning för att bostadsrätten ska få utövas. Om bostadsrätten inte får utövas kan någon nyttjanderätt till lägenheten inte föreligga. X anses därför inte vara skattskyldig för kapitalvinst vid försäljningen. Skatteverket delar dock inte rättens bedömning.

Kammarrättens i Jönköping dom 2013-01-23, mål nr 3154-3155-12

Omständigheterna i målet

Modern till X har till X och hennes syskon genom gåva den 22 mars 2010 överlåtit andel i svensk bostadsrätt. X och ett av hennes syskon har den 23 mars 2010 överlåtit sina andelar i bostadsrätten till ett annat syskon. X ägde således sin andel under ett dygn. X gjorde gällande att hon inte hade någon nyttjanderätt till bostadsrätten. Hon menade att detta var en förutsättning för att hon skulle vara skattskyldig för vinsten på bostadsrätten. Bostadsrättsföreningen lämnade en kontrolluppgift på försäljningen som X gjort. Skatteverket ansåg att X skulle beskattas för avyttringen.

Kammarrätten anser dock att det varken av handlingar eller av utredningen i övrigt framstår som sannolikt att X under sin korta innehavstid har varit medlem i bostadsrättsföreningen, vilket är en förutsättning för att bostadsrätten ska få utövas. Om bostadsrätten inte får utövas kan någon nyttjanderätt till lägenheten inte föreligga. X anses därför inte vara skattskyldig för kapitalvinst vid försäljningen.

Kommentar

Skatteverket delar inte den bedömning som Kammarrätten kommit fram till.

En begränsat skattskyldigs avyttring av privatbostadsrätt regleras i 3 kap. 18 § 11 inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Regleringen återfanns dessförinnan i 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL, samt 35 § 3 a mom. KL.

I samband med att reglerna infördes i KL uttalades att realisationsvinster på bostadsrätter ska beskattas oavsett innehavstidens längd. När det gällde fysiska personers avyttring av bostadsrätter föreslogs att skattskyldigheten för realisationsvinster vid avyttring av bostadsrätter skulle omfatta även utomlands bosatta fysiska personer. Det framgår även av förarbetena att frågor om utvidgning av den svenska beskattningsrätten aktualiserats i olika sammanhang. Såväl i intern lagstiftning som vid förhandlingar om dubbelbeskattningsavtal var det en strävan att i högre grad än tidigare säkerställa svensk beskattning av vinster som kunde hänföras till avyttring av egendom med anknytning till Sverige samt att ”Mot den nu angivna bakgrunden och med hänsyn till bostadsrätternas anknytning till fastigheter i Sverige talar...övervägande skäl för att för en utvidgning av de svenska skattskyldighetsreglerna”. Av specialmotiveringen till 53 § 1 mom. KL framgår att ”Utomlands bosatta fysiska personer och utländska bolag blir enligt förslaget skattskyldiga för realisationsvinster på bostadsrätter som avser lägenheter i Sverige. Bestämmelserna om bostadsrätter togs därför in i KL efter förslag som återfinns i prop. 1983/84:67.

När IL infördes uttalades i förarbetena 1999/2000:2 s. 59 följande i författningskommentaren till 3 kap. 18 § 11 IL.

”Skattskyldighet för begränsat skattskyldigas kapitalvinster på bostadsrätter infördes i samband med att det infördes en evig kapitalvinstbeskattning på bostadsrätter (prop. 1983/84:67, bet. 1983/84:SkU13, SFS 1983:1043). Punkten omfattar såväl näringsbostadsrätter som privatbostadsrätter. Vad som menas med privatbostadsrätt och näringsbostadsrätt definieras i 2 kap. 18 och 19 §§.”

Skatteverket anser mot bakgrund av ovanstående uttalanden i förarbetena att det avgörande för om avyttringen ska beskattas är om äganderätten till bostadsrätten i Sverige överlåtits. I vilken mån någon haft möjlighet att nyttja sin bostadsrätt på det sätt Kammarrätten menar påverkar inte om avyttringen ska beskattas eller inte.

Skatteverket noterar även att en begränsat skattskyldigs avyttring av andel i bostadsrättförening varit uppe till prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen, se RÅ 1995 ref. 91. Här beskattades den fysiska personen, som var begränsat skattskyldig, för sin vinst vid försäljning av bostadsrätten en i Sverige.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...