Innehåll

Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm

Skattelättnader för nyckelpersoner; beloppsregeln

Beslutande instans: Kammarrätten i Stockholm

Datum: 2014-02-20

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 2016-13

Kammarrätten anser att det är den avtalade bruttoersättningen per månad, beräknad utan beaktande av skattelättnader som ska överstiga två prisbasbelopp för att villkoren för skattelättnader ska anses uppfyllda.

Kammarrätten i Stockholms dom den 20 februari 2014, mål nr 2016-13

Forskarskattenämnden kan bevilja skattelättnader för nyckelpersoner om lön och annan ersättning för arbete i Sverige överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas (11 kap. 22 § tredje stycket IL).

I ett ärende där ersättningen regleras genom s.k. nettolöneavtal anser kammarrätten att den framräknade bruttoersättningen per månad ska beräknas utan beaktande av skattelättnader vid bestämmande av om ersättningen överstiger två prisbasbelopp per månad.

Kommentar

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning. Skatteverket överklagar därför domen och begär prövningstillstånd.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%