Innehåll

Rättsfall från kammarrätten i Stockholm

Skattelättnader för nyckelpersoner; utbetalning av lön från bolag i annat land beaktas inte vid tillämpning av den s.k. beloppsregeln

Datum: 2014-03-10

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 2122-13

Kammarrätten anser inte att den del av ersättningen som betalats ut av det amerikanska bolaget kan anses utbetald av den svenska arbetsgivaren.

Kammarrättens i Stockholm dom den 10 mars 2014, mål nr 2122-13

Forskarskattenämnden kan besluta om skattelättnader för nyckelpersoner under vissa förutsättningar. Bl.a. gäller att arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller att det är ett utländskt företag med fast driftställe här. Arbetsgivare är den som betalar ut ersättningen (1 § lag (1999:1305) om Forskarskattenämnd). Nämnden beslutar om skattelättnader om lön och annan ersättning för arbete i Sverige överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas (11 kap. tredje stycket 22 § IL).

Den svenske arbetsgivaren stod endast för bostads- och skatteförmåner. Resterande delar av ersättningarna till X stod det amerikanska bolaget för. Det är först när dessa ersättningar räknas samman som ersättningarna når upp till den nivå som krävs enligt den s.k. beloppsregeln. Det amerikanska bolaget fakturerade dock det svenska bolaget för ersättningen som bolaget betalade ut. Därmed menade X att det svenska bolaget bar hela lönekostnaden. Av domen framgår att X ansåg att det var fråga om betalningsförmedling. X tog även upp att det svenska bolaget hade de arbetsledande funktionerna. Anledningen till att han stod kvar i amerikansk socialförsäkring var att den svensk-amerikanska socialförsäkringskonventionen gav honom denna möjlighet.

Kammarrätten anser sammanfattningsvis att utbetalningen från det amerikanska bolaget inte betalats ut av den svenska arbetsgivaren.

Kommentar

Kammarrätten anser inte att den del av lönen som det amerikanska bolaget står för är utbetald av den svenska arbetsgivaren. Det innebär således att rätten inte accepterat att det amerikanska bolaget agerat som betalningsförmedlare i den beskrivna situationen. Detta överensstämmer med Skatteverkets inställning, se även ställningstagande från 2005 som behandlar frågan ”Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren ett beslut från Forskarskattenämnden” (Skatteverket 2005-06-17, dnr 130 352766-05/111).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%