Rättsfall från Kammarrätten i Jönköping

KRNJ, Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen

Datum: 2015-02-17

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr: 1276-13

Kammarätten i Jönköpings dom den 12 januari 2015, mål nr 1276-13, Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen.

Referat

Bolaget yrkade att KRNJ ska medge bolaget frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt under uppförande av byggnad. Byggnaden ska hyras ut till kommunen, som i sin tur ska använda byggnaden till att öppna ett gruppboende för personer med behov av särskild service. Målet avser de gemensamma utrymmena (fortsättningsvis kallade gemensamma ytor) i gruppbostaden.

Bolaget anförde sammanfattningsvis att de gemensamma ytorna inte utgör stadigvarande bostad och att bolaget därför bör medges frivillig skattskyldighet. Skatteverket motsatte sig bifall till överklagandet. Skatteverket anförde sammanfattningsvis att de gemensamma ytorna (bland annat matsal och allrum) kommer att användas av de boende i deras vardagsliv och utgöra basen för gemenskap och samvaro. De gemensamma ytorna måste därför anses utgöra stadigvarande bostad. Skatteverket har i enlighet med bolagets ansökan medgett frivillig skattskyldighet avseende de utrymmen som enbart personalen använder. KRNJ bestämmer att frivillig skattskyldighet ska medges i enlighet med bolagets ansökan.

Skatteverkets kommentar

KRNJ anser att frivillig skattskyldighet under uppförandeskede ska medges avseende de gemensamma ytorna i gruppboende. KRNJ gör bedömningen att de gemensamma ytorna inte är inrättade för stadigvarande boende. Skatteverket delar inte KRNJs bedömning. Domen kommer att överklagas. För Skatteverkets uppfattning hänvisas till Skatteverkets skrivelse 2010-11-15, Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder, (dnr 131 682627-10/111).

Referenser

3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%