Rättsfall från Skatterättsnämnden

SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna

Datum: 2015-03-18

Område: Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 126-13/D

Skatterättsnämnden den 3 juli 2014, dnr 126-13/D

Sammanfattning

Att med hjälp av interna aktieöverlåtelser kringgå fåmansföretagsreglerna har ansetts strida mot skatteflyktslagen.

Referat

Förhandsbesked

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är tillämplig och medför att en försäljning av aktierna i X AB (X) ska beskattas som om de var kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Beslut

Frågorna 1 och 2 avvisas i den mån de inte besvarats.

Motivering

Bakgrund

A och B bedrev tidigare en verksamhet genom sitt helägda bolag Z AB (f.d. Y AB, hädanefter gamla Y).

Under 2008 överläts verksamheten till ett av dem nybildat bolag för underpris. Det nybildade bolaget övertog samtidigt namnet Y AB (nya Y). A och B är fortfarande verksamma i betydande omfattning i nya Y. Tillsammans äger de ca 25 procent av aktierna i bolaget. Samtliga aktier i bolaget är kvalificerade andelar.

A och B bildade under 2010 X till vilket bolag de samma år för underpris överlät gamla Y där det fanns samlade vinstmedel på x mkr. Vinstmedlen, som förvaltas diskretionärt, härrör från deras arbete i gamla Y. Det innebär att gamla Y anses bedriva samma eller likartad verksamhet som nya Y.

Det har emellertid inte förekommit och kommer inte heller att förekomma någon verksamhet i X. Utdelning har inte lämnats och kommer inte att lämnas från gamla Y till X. Några transaktioner av annat slag har inte genomförts mellan bolagen och kommer inte att genomföras. Slutligen driver gamla Y ingen verksamhet som skulle kunna kvalificera As och Bs andelar i X efter det att fem år gått från det beskattningsår då den tidigare verksamheten i bolaget upphörde.

Frågorna och parternas inställning

A och B avser nu att sälja koncernen med X som moderbolag externt och vill inför denna försäljning ha svar på om en försäljning under 2014 (fråga 1) alternativt 2016 (fråga 2) kommer att medföra att skatteflyktslagen blir tillämplig och om så är fallet hur beskattning då ska ske.

De anser att rättsläget före RÅ 2010 ref. 11 II var sådant att den omstrukturering som genomfördes under 2008 inte i efterhand kan anses ingå i ett skatteflyktsförfarande.

Något som skulle kunna tala för att det ändå kan anses förhålla sig så är att de indirekt tillgodogör sig vinstmedel som samlats i gamla Y samtidigt som de genom nya Y fortsätter att bedriva den verksamhet som generat vinstmedlen.

A och B gör sammanfattningsvis bedömningen att en försäljning av koncernen under 2014 eventuellt skulle kunna medföra att skatteflyktslagen kan tillämpas. Däremot anser de att skatteflyktslagen inte kan tillämpas på en försäljning under 2016 eftersom det då gått mer än fem år sedan den interna aktieöverlåtelsen genomfördes.

Skatteverket är också av uppfattningen att aktierna i X inte längre är kvalificerade andelar från och med ingången av beskattningsåret 2014 enligt 57 kap. 4 § första stycket 2. Verket anser dock att skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet. Att de första tre förutsättningarna i lagens 2 § är uppfyllda är enligt verket självklart. Syftet med reglerna i 57 kap. är att man inte ska kunna ta ut högbeskattade löneinkomster som lågbeskattade kapitalinkomster så länge man är verksam i betydande omfattning i verksamhetsbolaget och fem år därefter. Den interna överlåtelsen av aktierna i gamla Y får anses strida mot detta syfte och därmed är även den fjärde förutsättningen i 2 § uppfylld.

Vid fastställande av underlag enligt skatteflyktslagen bör man bortse från den interna aktieöverlåtelsen och se det som att det nu är gamla Y som ska säljas direkt av A och B. Enligt verket har det ingen betydelse om avyttringen sker 2014 eller 2016.

Skatterättsnämndens bedömning

För att besvara frågan om skatteflyktslagens tillämpning ska först bedömas hur transaktionerna ska beskattas enligt IL (jfr HFD 2012 ref. 20).

Bestämmelser om fysiska personers beskattning av utdelning och kapitalvinst på aktier m.m. i fåmansföretag, s.k. kvalificerade andelar, finns i 57 kap. Av dessa framgår att till skillnad mot beskattning av utdelning och kapitalvinst enligt allmänna regler ska den del av inkomsten som kan anses hänförlig till fåmansföretagarens eller närståendedes arbetsinsatser i företaget eller i ett annat till fåmansföretaget anknutet fåmansföretag inte beskattas i inkomstslaget kapital utan i inkomstslaget tjänst.

Detta redovisas närmare i förarbetena (jfr prop. 1989/90:110 del 1 s. 467). Där framgår också att meningen inte är att arbetsinkomster som sparats i ett vilande företag ska beskattas i inkomstslaget kapital samtidigt som fåmansföretagaren eller dennes närstående fortsatt verksamheten i ett nytt företag (jfr a. prop. s. 703).

Med kvalificerad andel avses enligt 57 kap. 4 § första stycket andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att

  1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller
  2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Genom införsäljningen 2010 av gamla Y till X blev As och Bs aktier i X kvalificerade andelar med stöd av 4 § första stycket 2 på grund av deras tidigare arbete i gamla Y som upphörde 2008. Det innebar att aktierna inte längre var kvalificerade andelar, sett till den föregående femårsperioden, från och med ingången av beskattningsåret 2014.

Inte heller den omständigheten att gamla Y anses bedriva samma eller likartad verksamhet som nya Y där A och B är verksamma och har ägarintressen får betydelse vid en prövning mot 57 kap. 4 § eftersom de inte äger båda bolagen direkt (jfr RÅ 2005 ref. 3).

Frågan är då om skatteflyktslagen kan bli tillämplig på förfarandet.

Enligt 2 § skatteflyktslagen ska, vid fastställandet av underlag, hänsyn inte tas till en rättshandling, om

  1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,
  2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,
  3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och
  4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

Om 2 § tillämpas ska enligt 3 § beslut om fastställande av underlag fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skatteförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, ska beslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu angivna grunderna för beslutet om fastställande av underlag inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, ska underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp.

Rekvisiten i 2 § 1–3 skatteflyktslagen får enligt vad som uppgetts om bakgrunden till förfarandet anses uppfyllda. Skatterättsnämnden förutsätter då att skalbolagsdeklaration lämnas i den mån det krävs för att undvika skalbolagsbeskattning.

Det återstår då att pröva om även rekvisitet i punkten 4 är uppfyllt.

A och B har varit och är fortfarande verksamma i betydande omfattning i den verksamhet som har sitt ursprung i gamla Y. Deras aktier i nya Y dit verksamheten överlåtits är kvalificerade andelar.

Genom den interna aktieöverlåtelsen 2010 har de åstadkommit att inkomster som skapats av deras arbetsinsatser i gamla Y under beskattningsåret 2008 och tidigare ska beskattas som kapitalvinst enligt 48 kap. i stället för enligt de särskilda reglerna i 57 kap.

I praxis har skatteflyktslagen ansetts tillämplig på ett liknande förfarande där beskattning enligt reglerna i 57 kap. undveks (RÅ 2009 ref. 31). I det fallet avyttrade de skattskyldiga det aktiebolag som innehöll den verksamhet som de bedrivit under ett antal år inklusive ansamlade vinstmedel till utomstående. Karaktären av kvalificerade andelar hade upphört på grund av ett antal transaktioner inom den egna företagsgruppen.

Skillnaden här är att A och B undviker den åsyftade beskattningen enligt 57 kap. för endast en del av verksamhetens överskott, nämligen den som, räknat från beskattningsåret 2014, är hänförlig till den föregående femårsperioden. Samtidigt måste vägas in att de fortsätter att vara verksamma i nya Y vilket innebär att motsvarande förfarande kan upprepas.

Det finns enligt Skatterättsnämndens uppfattning inget skäl att behandla det aktuella fallet på annat sätt än 2009 års fall. Skatteflyktslagen är följaktligen tillämplig och medför att aktierna i X vid en försäljning ska beskattas som om de var kvalificerade andelar för A och B oberoende av om avyttringen sker 2014 eller 2016.

Ansökan ska avvisas i den mån den inte besvarats.

Skatteverkets kommentar

Vid avgörandet fanns det två skiljaktiga meningar bland nämndledamöterna. Samma dag avgjordes ytterligare ett fall i Skatterättsnämnden (dnr 125-13/D) med samma utgång. Skatteverket delar majoritetens uppfattning och har begärt fastställelse i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fallet liknar RÅ 2010 ref. 11 II. I det fallet ansåg Skatterättsnämnden att skatteflyktslagen inte var tillämplig. Skatteverket överklagade det beslutet och Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde beslutet och avvisade ansökningen i den delen eftersom det enligt domstolens uppfattning saknades tillräckligt underlag för att besvara den frågan.

Skatteverket anser att vinstmedel från en verksamhet där man är verksam i betydande omfattning inte ska kunna ”avsmittas” så länge man är verksam i verksamheten plus fem år. Detta oavsett hur man försöker paketera vinstmedlen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...