Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Företrädaransvar och offentligt ackord

Beslutande instans: Högsta förvaltningsdomstolen

Datum: 2015-04-02

Område: Skattebetalning

Dnr/målnr/löpnr: 3143-13 och 3144-13

Sammanfattning

Det är inte är möjligt att ålägga en företrädare för en juridisk person betalningsansvar enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL (nu 59 kap. 12–14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL) för sådan skatt eller avgift som satts ned genom ett offentligt ackord.

Referat

På ansökan av A AB (bolaget) beslutade tingsrätten om företagsrekonstruktion. Tingsrätten fastställde sedan genom beslut ett offentligt ackord som innebar att borgenärer med oprioriterade fordringar skulle få betalt med 50 procent av fordringsbeloppen. Tingsrättens beslut vann laga kraft. Skatteverket ansökte därefter om att bolagets företrädare AA och BB skulle förpliktas att solidariskt med bolaget betala vissa förfallna skatter. Betalningsansvaret avsåg bland annat skatter och avgifter som satts ned genom det offentliga ackordet. Förvaltningsrätten och kammarrätten fann att företrädaransvar inte skulle gälla för de skatter och avgifter som satts ned genom det offentliga ackordet. Skatteverket överklagade kammarrättens dom och yrkade att AA och BB skulle åläggas betalningsskyldighet för de skulder hos bolaget som fallit bort på grund av det offentliga ackordet.

HFD konstaterade i domen att företrädaransvar inte kan omfatta skatter och avgifter som satts ned genom ett offentligt ackord. Som motivering anförde domstolen att företrädare har en i 12 kap. 12 § SBL lagreglerad regressrätt. En företrädare som blivit skyldig att betala, och faktiskt har betalat skatt som hänför sig till den juridiska personen har således ”rätt att kräva den juridiska personen på beloppet”. HFD anförde att om bestämmelsen i 12 kap. 12 § SBL tillämpas även efter ett offentligt ackord under företagsrekonstruktion kan den juridiska personen regressvis, trots ackordet, krävas på fordringens hela belopp. En sådan ordning är enligt domstolen inte förenlig med ändamålet med en företagsrekonstruktion. Företrädarens rätt till regress bör därför endast omfatta det belopp som den juridiska personen svarar för efter ackordet. I konsekvens med detta måste företrädarens betalningsskyldighet vara i motsvarande mån begränsad.

Skatteverkets kommentar

Genom denna dom i HFD är Skatteverkets ställningstagande 2004-11-03 (dnr 130 638476-04/111) överspelat.

Referenser

12 kap. 6, 12 §§ SBL (1997:483)

59 kap. 12–13, 21 §§ SFL (2011:1244)

Skatteverkets ställningstagande 2004-11-03 (dnr 130 638476-04/111)

HFDs dom den 27 mars 2015, mål nr 3143-13, 3144-13

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...