Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång

Område: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2015-04-10

Dnr: 131 208135-15/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 23 mars 2015

Sammanfattning

Finansiella instrument upptagna till handel på en reglad marknad är investeringstillgångar oavsett om det sker någon faktisk handel på den marknadsplatsen.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande ”Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpningen av lagen om investeringssparkonto” (2012-11-28, dnr 131 801564-12/111).

Referat

X avsåg att investera i finansiella instrument, som var upptagna till handel på en s.k. reglerad marknad (Irish Stock Exchange). Någon faktisk handel med det finansiella instrumentet sker dock inte på den marknadsplatsen. X ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och frågade om ett sådant noterat finansiellt instrument var en tillgång som kan överföras och förvaras på ett investeringssparkonto.

Nämnden ansåg att det inte är tillräckligt att ett finansiellt instrument enbart är upptaget till handel på en reglerad marknad. Det måste också finnas regelbundna noteringar om avslut m.m., i likhet med vad som gäller för att ett finansiellt instrument ska anses vara marknadsnoterat enligt 48 kap. 5 § inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att lagtexten i 6 § 1 lagen om investeringssparkonto inte uppställer något krav på att tillgångarna i fråga ska omsättas med viss regelbundenhet på marknadsplatsen. Någon hänvisning till uttrycket marknadsnoterad i 48 kap. 5 § inkomstskattelagen eller till någon annan skattebestämmelse finns inte i lagtexten och inte heller i förarbetena till bestämmelsen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen bör bedömningen av om ett finansiellt instrument ska anses vara upptaget till handel på en reglerad marknad enbart göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen för denna form av marknadsplats. Avgörande för bedömningen om ett finansiellt instrument är en investeringstillgång enligt 6 § 1 lagen om investeringssparkonto blir därmed om en reglerad marknad har tagit upp det finansiella instrumentet till handel.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket anser att domen också har betydelse för tillämpningen av 6 § punkten 2 lagen om investeringssparkonto. Med investeringstillgång avses därmed ett finansiellt instrument som kan handlas med på en s.k. handelsplattform (MTF) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Omfattningen och regelbundenheten av handeln saknar alltså betydelse.

Referenser

6 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

48 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...